Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri!

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl feshedilir? Dava nerede açılır?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri nelerdir?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri!

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme kapsamında tarafların hak ve sorumlulukları ile aralarında yaptıkları anlaşma maddelerine yer veriliyor.


Kimi zaman işler, sözleşmede belirtildiği gibi gitmiyor. Hal böyle olunca taraflar sözleşmenin feshi için dava açabiliyor. Peki, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri nelerdir?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri:

-Gecikme Nedeniyle Fesih

-İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

-Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Fesih davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabiliyor.


Ayrıca;

-İnşaatın Kusurlu/Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması

-Ayıplı İşler Bedelinin Yükleniciden Alınması

-Eksik İşler Bedelinin Ödetilmesi için de Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabiliyor.


Dilekçe örneği:

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVACI                                       : ……..:……………...

VEKİLİ                                          : ……………………..

DAVALI                                        : ……………………..

KONUSU                             : Gecikme Nedeniyle Fesih

HARCIN TEMELİ                         :

AÇIKLAMA                                  :

Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.

Sözleşmede “inşaat ruhsatının alındığı tarih” inşaata başlama tarihi gösterilmiş ve bu tarih itibarıyla 12 ay içinde iskan alınmış olarak tamamlanıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşaat ruhsatının alındığı tarihten bu güne kadar sekiz ay geçtiği halde, inşai faaliyet çok ağır ilerlemiş, ancak %25’i tamamlanabilmiştir. Geriye kalan süre içinde, inşaatın tamamlanması mümkün değildir.

......... Tarihli ihtarname ile ve bu nedenle teslim için kararlaştırılan zamanı beklemeden, sözleşmeyi feshettiğimizi yükleniciye bildirmiştik. Fesihte haklı olduğumuzun tespitine, gecikme nedeniyle davacının uğradığı maddi zararların belirlenip davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı imalatın parasal değeri hesap edilerek davacının uğradığı zarardan mahsubuna, davalının inşaattan elini çekmesine... karar verilmesini istemek zorunluğu doğdu.


Delillerin Sunumu

1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).

2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).

3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.

4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.

5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.

6.     Ve benzeri kanıtlar...


SONUÇ:

1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,

2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zararlar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,

3.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4.     Davalı yüklenicinin yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,

5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),

6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,

7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesini dilerim.Kat karşılığı inşaat sözleşmesi geçersizse ne olur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com