Çukurova Balkon

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği!

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği! Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği!

Bir arsanız olduğunu ve arsayı kat karşılığında bir müteahhite verdiğinizi düşünelim. Müteahhit ile yaptığınız anlaşmayı belgelemek için, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanması gerekiyor. İşte kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği!

Arsa sahibi ile müteaahit firma arasında noter huzurunda yapılan anlaşma;  kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme kapsamında arsa sahibinin ve müteahhitin hak ve sorumlulukları belirtiliyor.


Bu şekilde yapılan sözleşmeler, Borçlar Kanunu'nun 355 – 371 maddelerindeki hükümler baz alınarak hazırlanıyor. Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşme örneği..

KONU: %57/43  Hisse paylı kat karşılığı inşaat yapım anahtar teslim sözleşmesi.


1-TARAFLAR :


Bu sözleşmenin tarafları,


A.Bundan böyle ‘Arsa sahipleri’ diye anılacaktır.


B.Yüklenici firma, Müteahhit firma olarak anılacaktır.


2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:


1- İş bu sözleşmenin konusu taraflardan arsa sahiplerinin maliki bulunduğu adres pafra parsel tevhid yapılacaktır. Meydana gelen arsa üzerinde, imar kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak onaylanan projesine göre arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmesidir. Tevhid masraflarını Müteahhit firma karşılayacaktır.


Müteahhit firma tarafından yapılacak, kamulaştırma, yol açması, yol yapımı, bedelsiz terk, satın alma ve benzeri işlerle, yasal çevrede imar plan tadilatı, onaylı inşaat projesi, sözleşme hükümleri ve eki teknik şartname esasları dahilinde, arsa payı karşılığında, konut binalarının, sosyal alt yapı, aktif yeşil alan, teknik alt yapı nitelikli inşaat ve imalatlarda dahil olmak üzere açık ve kapalı ortak kullanım alanlarının yapımı işbu sözleşmenin konusunu teşkil eder.


TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR MÜLKİYET- TAKYİDAT ve İMAR DURUMU:


2- Tapu kaydına göre taşınmazlar toprak sahiplerinin adlarına tescillidir.


3-Taşınmazların mevcut imar planına göre KAKS: 4,14 TAKS:%25-%35 uygulanabilir. H: serbesttir. Konut ve İşyeri alanında kalmaktadır.


Tevhidten gelen %21 yol payı eklenecektir. (Örn 100m2 Arsanın inşaat ederi, (100+%21)x4,14=500,94   )


ARSA PAYLARININ DEVRİ:


4- Aşağıda kat karşılığı satış vaadi hisse paylaşımı bölümünde açıklanan şartlarla, arsa sahipleri sözleşmeye konu taşınmazların toplam %43 payı aşamalı olarak devredeceklerdir. Bina bitip anahtar teslimi ve iskan alınıncaya kadar devir işlemi devam edecektir.


PAYLAŞIM:


5- Her arsa sahibi arsasının KAKS la çarpımında sonra bulunacak yüzölçümünün %57 si kadar  daire veya işyeri alacaktır. Arsasının bulunduğu konuma göre de daire paylaşımı yapılacaktır. (Örn 100m2 Arsanın inşaat ederi, (100+%21)x4,14=500,94%57=285.55   )


 


Aşağıda toprak sahiplerin alacağı net inşaat yüzölçümleri listelenmiştir


Adı Soyadı      Alacağı  Net İnşaat Alanı

………………….            ………………..

………………….            ………………..Müteahhit firma toplam inşaat alanından %47 pay alacaktır.


ARSA SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:


6- Emlak vergilerinin sözleşme tarihinden itibaren belediyeden ‘borcu yoktur’ yazısı alıp müteahhite teslim edecektir. 

Sözleşme yapıldığı tarihinden itibaren bütün emlak vergilerini, iskan alma vs harçları ve sigorta ödemelerini bina teslimine kadar müteahhit firma ödeyecektir.


İnşaata başlamadan önce tevhidler yapılmış ve  müteahhit ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlık çıkması durumunda sözleşme iptal edilip, tevhidler iptal olup arsalar eski konumuna müteahhit tarafından getirilecektir.


İş bu  Kat Karşılığı Sözleşmenin imzasından sonra, kat mülkiyeti harçları dahil bütün masraflar müteahhit firmaya aittir.


PROJELERİN ÇİZİMİ , TARAFLARCA MUTABAKAT ve MAKAMLARCA TASDİK SÜRECİ


7- Sözleşmenin imzalanması ile birlikte müteahhit, sözleşme ekindeki çizilmiş projeyi baz alarak, hedef kitle göz önünde bulundurularak teknik şartnamedeki ve belediye imar mevzuatının izin verdiği projelendirme esasları ve diğer tariflere uygun olarak yerleşim planı, plan, resmi proje çizimlerine başlayacaktır.


8- Resmi proje belediyeye verilmeden önce arsa sahiplerinin vekillerinden onay alınacaktır.


9- Projeler tasdik için ilgili belediyeye verilirken taşınmaz üzerindeki bağımsız bölümlere ayrılan arsa paylarını gösteren listede projelere eklenecektir.


İNŞAAT SÜRESİ (ANAHTAR TESLİMİ ve İSKANIN ALINMASI)


10- Müteahhit temel ruhsatı alımını takiben aşağıda öngörülen süreler dahilinde mevcut imar durumuna göre inşaat ruhsatının alınması 4(dört) ay, inşaat teslimi 30(otuz) ay içinde , iş bu sözleşme, teknik şartname ve onaylı uygulama projesine uygun olarak, bağımsız ve ortak hacimlerle  açık ve kapalı alanları da kapsayan sosyal alt yapı, aktif yeşil alan ve teknik alt yapı nitelikli inşaat ve imalatlar da dahil olmak üzere arsa sahiplerinin bağımsız bölümlerini kendilerine teslim edecektir.


11- Ancak inşaatın ikmal edilmesi hem fiili açıdan inşaatın tamamlanmasına hem de imar mevzuatının düzenlendiği kurallara uygun yapılıp iskan ruhsatının alınmasına bağlıdır. Bu nedenle müteahhit yukarıdaki maddede belirtilen sürelerde teslimi müteakip haklı ve zorunlu nedenler (resmi makamlardan, idari makamlarında meydana gelecek gecikmeler) dışında en geç 6(altı) aylık zaman dilimi içerisinde iskan ruhsatı alacaktır. Aksi takdirde gecikme süresince daire başına 500 usd (Dolar) ceza vermek zorundadır. Gecikme süresi uzatılamaz, uzatıldığı takdirde arsa sahipleri sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.


KAT İRTİFAKI TESİSİ


12- Projelerin resmi makamlarca tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınır. İnşaat başlar ve en geç 20 (Yirmi) iş günü içinde proje üzerinde isim yazılıp numaralandırılarak, arsa sahipleri ve müteahhide düşen daireler paylaştırılacak, yönetim planı ve noter listesi tanzim edilerek 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca tapuda kat irtifakı tesis edilecektir.


13- Kat irtifakı kurulması işlemlerinin takibi müteahhit tarafından yapılacak, ancak bunun için gerekli muvafakat ve vekaletnameleri vs arsa sahipleri müteahhide verecek veya müteahhidin belirlediği zamanda noter listesi tanziminde noterde ve kat irtifakı tesisinde tapuda hazır bulunacaktır.


Müteahhit tapuya şerh koyamaz, tapular arsa sahipleri üzerinde kalacaktır.


 


MÜTEAHHİT İLE ARSA SAHİPLERİNİN DAİRE PAYLAŞIMI


14- Binanin üç boyutlu krokisi ve resmi çizilecek, isimler yazılacak, teknik şartname ve krokisi kat karşılığı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasının ekidir. Paylaşım krokisi üzerinde isimler yazılacak etüt yapılacak ve onaylanacaktır. 


MÜTEAHHİT’İN HİSSELERİ DEVRİ


15- Kat karşılığı sözleşmesinden doğan % 43 arsa payı 1/1000 hesaplama ile 5 aşamada %20lik dilimler halinde serbest bırakılacaktır. Temel üstü ruhsatı alınıp, kat irtifakı kurulunca %20 lik dilimin 1. (ilk) aşaması verilir. Kaba inşaat bitince %20 lik dilimin 2. (ikinci) aşaması verilir. Dış cephe ve sıvalar bitince %20lik dilimin 3. (üçüncüsü) verilir. Kapılar, mutfak ve banyo dolapları ve diğer gömme dolaplar, ıslak zemin, parkeler, camlar ve ince işçilik bitince %20lik dilimin 4. (dördüncü) verilir. Çevre düzenlemesi kapalı otopark ve iskan alınınca son 5. (beşinci) hisse verilecektir.


 


ARSA SAHİBİNİN VEFATI- MÜTEAHHİDİN VEFATI


16-Arsa sahiplerinin birinin ölümü halinde, iş bu sözleşme mirasçılar yönünden aynı derecede ve şekilde bağlayıcıdır.


17- Müteahhidin vefatı halinde aynı şartlarda mirasçıları bağlar.


 MÜTEAHHİDE AİT MASRAF ve GİDERLER


18- Müteahhit arsayı borçsuz alarak başlayıp, yapı kullanım iznini alıp, inşaatların eksiksiz ve kusursuz olarak arsa sahiplerine teslimine kadar geçecek süre içinde yapılacak tüm masrafları ve harcamaları bu cümleden olmak üzere;


a:İşbu sözleşmenin Noter’de tanzimi için yapılacak bilcümle harç, damga vergisi vs masrafları,


b:Bina veya arsanın müteahhide borçsuz teslim tarihine kadar doğmuş veya doğacak emlak vergileri, bu vergilerin doğmuş veya doğacak cezaları ve işlenmiş veya işleyecek faizlerinin tamamının arsa sahiplerince ödenmesi kayıt ve şartıyla binanın veya arsanın müteahhide borçsuz teslimi tarihinden itibaren başlamak üzere, İskan belgesi alınıncaya kadar, sözleşme konusu taşınmaz ilgili ödenmesi gereken emlak vergileri, ceza ve faizlerinin tümü ve her türlü konulacak ek vergiler,


c:Yasal mevzuat çerçevesinde yapılabildiği takdirde, imar planı için gerekli her türlü masraf ve harcamalar ,


d:Arsa sahiplerinin seçim ve onayına sunulacak mimari projelerin tümünün proje müellifi ücretleri, gerekli seçim yapıldıktan sonra inşaatın gerektirdiği sair tüm projelerin müellif ücretleri ve projelerin tasdiki için ve inşaatın devamı sırasında ilgili mercilerce alınması zorunlu tüm vergi, harç ve resimler dahil tüm masraflar,


e:Yapı denetim bürolarına inşaat süresince ödenmesi gereken bedeller ve her türlü plan, etüt, danışmanlık mimarlık ve mühendislik harcamalarını,


f:Taşınmazda inşaat yapılabilmesi için tüm hafriyat giderleri ile teknik şartnamede kalitesi ve şekli açıklanan, inşa edilecek bloklar ve bağımsız bölümler, ortak alanlardaki malzemelerin satın alınması, her türlü nakliye, taşeronluk, işçilik, kalfalık ücret ve masraflarının tümünü,


g:Kat irtifakı tesisi için ödenmesi gereken her türlü noter harç ve masrafları ile tapu harç ve masrafları,


h:İlave kat imkanı doğduğunda, proje safhası dahi tüm masraf ve harcamalar ile tapuda yeniden kat irtifakı için ödenmesi gereken tüm harç, vergi ve masrafları,


ı:İskan ruhsat harçları ile tapuda kat mülkiyeti tesisi için ödenmesi gereken cins tashihi harçları dahil tüm harç ve vergileri,


i:İş bu sözleşmeye yapılacak ekler ve tadiller nedeni ile ödenmesi gereken noter harç ve masraflarının tümü  j:İşbu kat karşılığı inşaat sözleşmesi götürü bedelli olmakla arsa sahibinin yükümlülüğünün pay devrinde ibaret ve sınırlı olduğu hususunda taraflar mutabıktırlar.


Bu nedenle inşaatta yapılacak harcamalarla ilgili olarak arsa sahipleri müteahhide herhangi bir bedel ödemeyeceklerinden, bu şözleşmede öngörülmemiş yada unutulmuş da olsa inşaatla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü giderler ve inşaatın bu sözleşme ve eki teknik şartnameye uygun yapılabilmesi için harcanması gereken tüm bedeller ile, halen mevcut ve bundan sonra yasal düzenlemelerle ihdas edilebilecek her türlü vergi, resim, harç ve rüsumlar ve sair gider ve masrafların tamamı müteahhide ait olacaktır. Bu maddede belirtilen tüm masraflar ve harcamalar için müteahhit, her ne ad altında olursa olsun arsa sahibine rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ancak arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerde, arsa sahipleri adına ilgili kurum ve kuruluşlarda (elektrik, su, doğalgaz vs) yapılacak abonelik sözleşmelerine ilişkin masraf ve harçlar ile yatırılması gereken depozitolar arsa sahiplerince ödenecektir.


İmardan doğacak artılar ve eksiler ve olarak müteahhit (%43)  ve arsa sahiplerince (%57paylaşılacaktır.)


İNŞAATA İLİŞKİN İŞLERİN TAKİBİ, SONUÇLANDIRMASI ve MÜTEAHHİDE VEKALETNAME VERİLMESİ


19- Tapu idarelerinde ferağ takriri ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre kat irtifakı kurulmasına ilişkin yetkiler hariç olmak üzere, arsa sahipleri, müteahhide , iş bu sözleşmeyle ilgili her türlü gerekli işlerin ve muamelenin Belediye Başkanlıkları, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, TELEKOM, İSKİ, TEDAŞ, SSK ve benzeri resmi makam ve merciler nezdinde yapılması ve taşınmazdan mevcut imar plana göre kamuya terki gereken kısmı bedelsiz terk etmek, takibi amacıyla, iş bu sözleşmenin imzalanmasını takibi bir vekaletname vereceklerdir. Arsa sahibi, söz konusu işlerin yapılması için resmi makamlarda verilmesi gerekli olan muvafakatnameyi vermekle ve gerekli belgeleri imzalamakla yükümlüdür. Tüm bu işlerin yapılması müteahhidin yükümlülüğündendir. Aynı gün kat irtifakını kurmak için noterde liste hazırlamaya, kat irtifakını kurmaya, kat irtifakını, kat mülkiyetine çevirmeye ve müteahhidin dairelerine konmuş ipotekleri müteahhidin lehine kaldırmaya arsa sahiplerinden iki kişinin ayrı ayrı veya birlikte vekil tayin edilmesi zorunludur.


Bu vekaletname sınırlıdır. Ahzukabz yetkisi yoktur.


SÖZLEŞME KONUSU İŞİN DEVRİ


20- Müteahhit, arsa sahibinin yazılı onayı bulunmaksınız, sözleşme konusu iş kısmen yada tamamen başkalarına devir ve ciro edemez hak kazanmış olduğu bağımsız bölümler dışındaki bağımsız bölümleri teminat gösteremez.


İŞ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SİGORTALAR PRİMLERİNİN VE VERGİLERİNİN ÖDENMESİ


21- Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemler, müteahhit adına yürütülecek , işyeri dosyası Müteahhit adına açılacak ve sosyal sigortalar yükümlülükleri müteahhit tarafından yerine getirilecektir. İnşaat sözleşmesinin başlangıcından itibaren sözleşmenin bitimi ve iskan alınıncaya kadar emlak vergileri müteahhit tarafından ödenecektir.


FİYAT VE MALİYET FARKI


22- Müteahhit, taahhüt ettiği bina inşaatına ilişkin her türlü yükümlülüklerinde inşaatın anahtar teslimi şeklinde tam olarak bitirilmesi ve iskan izninin alınmasına kadar, her ne kadar miktarda olursa olsun, her türlü vergi, rüsümlar ile benzerlerinde artışların olması veya yerlerinin ihdas edilmesi, yukarıda belirtilen prim vb. rayiç ve tutarının ya da enerji fiyatlarının artması, malzeme işçilik, nakliye fiyatlarının artması ile iş ve diğer mevzuat hükümlerine göre yeni yükümlülükler ve artışlar yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yine her ne miktarda olursa olsun her türlü maliyet fiyatların artması, harcamalar ve ödemeler ile benzerleri dolayısıyla yükümlüklerinde bir değişiklik olmayacağını ve bunlar nedeniyle arsa sahibinden her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


MÜCBİR SEBEP VE OLAĞANÜSTÜ HALLERİ


23- Mücbir sebepler, ülke çapında savaş, terör, seferberlik halleri ile deprem ve sel halleri ile kötü hava şartları kanunen mücbir sebep sayılacak diğer hallerdir. Bu hallerin dışında herhangi bir sebebin mücbir sebep sayılamayacağını taraflar karşılıklı kabul ve taahhüt eder.        


24- Mücbir sebebin ortaya çıkmasıyla, müteahhidin kusuru olmaksızın, doğacak aksamalar nedeni ile meydana gelebilecek gecikmeler ve mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre inşaat süresine ilave edilir.


DENETİM


25- Arsa sahipleri, vekilleri yada müteahhide bildirilecek yetkili teknik elemanları inşaatın normal seyrini aksatmamak üzere , inşaatın onaylı mimari, statik, mekanik ve elektrik ve diğer plan ve projeleriyle ekli teknik (fenni) şartname ve diğer ekleriyle, Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesiyle, Yapı İşleri Umumi şartnamesine uygun inşa edilip edilmediğini, kullanılan malzemelerin taahhüt edilen malzemeler olup olmadığını, işçilik ve malzeme kusurları olup olmadığını denetlemek amacıyla inşaatı yakından ve sürekli kontrol edebilir. Müteahhit, arsa sahibi vekillerinin mimar mevzuatına ve projeye uygun olarak yapacağı haklı yazılı uyarıları dikkate alacaktır. Ayrıca toprak sahiplerinin, resmi veya şifahi kurduğu bir yapıya inşaat alanı içinde bir asgari 150 m2 geçici bir bina deruhte edecektir.


İLAVE İŞLER


26- Arsa sahiplerinin yazılı talepleri ile sözleşme dışı ilave inşaat ve imalat yapıldığı takdirde; bu imalatın yapılması halinde gerekli ve geçecek fiili süre inşaat süresine ilave edilir. Ek süre, yapılan ek iş ve imalatı işinin tamamına oranı dikkate alınarak hesaplanır. Ek iş ve imalatın bedeli karşılıklı anlaşma ile tespit edilir, anlaşma olmadığı takdirde, daire sahibi işi başka şahıslara yaptırabilir. Ek işe ait ödeme, ek işlerin tamamlanmasını takiben 10(on) gün içinde ek işi talep eden arsa sahibi tarafından müteahhide ödenir.


BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN  KONTROL, TESLİMİ VE KABULÜ


27- Müteahhidin binaları bitirdiğinde arsa sahiplerine teslim eder ve teslim alındı yazısı müteahhide imzalanıp verilir. Bir kusur varsa giderilir.


28- Kusurlu ve noksan işlerin olması halinde; kusur ve noksanlık kabule icbar edilemeyecek derecede değilse müteahhit bu kusur ve noksanları (kusur ve noksanların mahiyetine göre) en az 10 (on) günlük makul bir süre içerisinde giderecektir.    


CEZAİ ŞARTLAR


29- Müteahhit, inşaatın bu sözleşmede belirtilen sürede bitirilmemesi halinde; aylık kira bedeline ilave olarak aylık 500 usd her bağımsız bölüme ayrı ayrı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Buna rağmen 3 aydan fazla inşaatı durduramaz, durdurursa arsa sahipleri sözleşmeyi fesh etme yetkisini kullanabilir. Müteahhit hiçbir hak talep edemez.ARSA SAHİPLERİ


30- Arsa sahipleri kat irtifakı kurulmasına gecikmeye sebep verirlerse 1 günlük süre 10 gün olarak ilave edilecektir.


          Yukarıdaki bentlerde vecibelerini gününde yerine getiren arsa sahipleri ise cezai şart ödemeyeceklerdir. Ancak, arsa sahiplerinden gecikme sürelerini inşaat süresine eklenmesi her halükarda istisnasız olarak uygulanacaktır.


31- Taraflar bu sözleşmede zikredilen tüm cezaların ticari mahiyette olup, tenkis ve rücu edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler.


ŞUF’A HAKKINDA FERAGAT


32- Taraflar, birbirlerine karşı şuf’a hakkı kullanmayacaklarıdır.


ARSA SAHİPLERİNİN SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESİH HAKKI


33- Müteahhidin haksız yere akde aykırı hareket etmesi, yazılı ikaza rağmen bu akde aykırılığa devam etmesi ve bu akde aykırılık arsa sahipleri açısından sözleşmelerin çekilmez bir hal almasına sebebiyet verdiği durumlara münhasır olmak üzere , arsa sahipleri yasal yollarla bu durumu ispat etmek kaydıyla akdi tek taraflı olarak fesh edebilirler. Müteahhit hiçbir hak talep edemez müteahhide kalan daireleri arsa sahipleri satıp binayı tamamlar.


34- Teknik (fenni) şartname sözleşmenin ekinde ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun dışında sözleşme şartlarına uygun onaylanacak her türlü mimari ve mevzuata göre zorunlu diğer proje ve planlarla, vaziyet planı, iş programı gibi belgelerde tanzim edildikleri andan itibaren işbu sözleşmenin ayrılmaz ekleri (mütemmim cizleri) olarak kabul edileceklerdir.


35- Taraflar, işbu sözleşmenin girişindeki belirtilen adreslerini kanuni ikametgah olarak göstermiş olup, taraflar arasında yapılacak tüm yazışma ve bildirimler bu adreslere yapılacaktır. Bu adreslerde vukua gelecek değişiklikleri taraflar, yek diğerine noter aracılığı ile ve en geç 7 (yedi) gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde bu sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligat taraflara yapılmış sayılacaktır. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve muamelelere yazılı şekilde yapılacaktır. 


36- Bu sözleşme ve sözleşmenin yerine getirilmesi, geçerliliği ve yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.


TEMİNATLAR VE KİRA ÖDEMELERİ


37- Müteahhit , Beher arsa sahibine ,inşaatta hakedeceği inşaatın metre karesine 500 USD Teminet mektubu verecektir.( Örnek; 400 M2 İnşaat hakeden toprak sahibine 200.000 USD) . Aşağıda teminat mektubu verilecekler listesi yazılmıştır.,


Adı Soyadı   Arsa M2    Verilecek Tem.Mek


………………        ………       ………………………


Teminat Mektupları bu sözleşmenin 15.maddesine göre ve aynı fasılı ile kaldırılacaktır..


38-Müteahhit, inşaat süresince kira ödemesi yapacaktır.Kira ödemesi tevhid öncesi her toprak sahibinin arsa yüzölçümü üzerinden verilecek, İlk 20 Metreye 50 TL, 21-50 Arası 40 TL, 51 Ve daha fazlası için 10 TL Kira ödenecektir..( Örnek: 150 Metre arsası olana  3,200 TL)..Yalnız kira bedeli ilk iki kira 1000 diğerleri için m2 7 TL den aşağı olamaz..Kira bedeli Tefe+Tüfe ortalaması üzerinden artacaktır.  Kira bedelini  birer yıllık olarak aylık ödemeler halinde bloke çekle verecektir. Kiralar, inşaatın anahtar teslimine kadar sürecek ve her yıl bloke çekler yenilecektir.( Anahtar Teslim: İskan Alınıp, Kat Mülkiyeti Verilecek)


Adı Soyadı  Arsa M2    Verilecek Kira


………………        ………       ………………………


MUHTELİF ŞARTLAR


39-Toprak sahipleri , inşaat tamamen bitmedikten sonra hisselerini  satamazlar. İnşaat tamamen bittikten sonra da, dairesini , öncelikle müteahhide teklif eder..Müteahhidin rüchan hakkı vardır.


40-Bu sözleşmenin 5. maddesinde (Paylaşım) adı geçen hesaplama toprak sahibine verilecek inşaat alanında eksik veya fazla metraj 4000 USD bedelle hesaplanacaktır.Bağımsız bölüme karşılık gelmeyen artık metraj müteahhit firma tarında toprak sahibine ödenecektir.


Diye sözlerini bitirdiler. Yazılan bu tutanak ilgililer tarafından okundu. Yazılanların gerçek istekleri olduğunu bildirmeleri üzerine tutanağın altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi.


MÜTEAHHİT                                    

ARSA SAHİPLERİ
Yapı kooperatiflerinin arsa karşılığı kat vermeleri!
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com