Kat malikleri kurulu toplantısı!

Kat malikleri kurulu toplantısı!

Her yıl en az bir kez yapılması gereken kat malikleri kurulu toplantısı nasıl yapılır, merak ediyorsanız detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kat malikleri kurulu toplantısı!

Kat malikleri kurulu toplantıları, ana gayrimenkullerinin düzen, disiplin ve huzuru için her yıl en az bir kez olmak üzere yapılıyor. Söz konusu toplantıların nasıl yapılması gerektiği ve toplantı kapsamında nelere yer verilmesi gerektiği Kat Mülkiyeti Kanununda belirtiliyor.


Kat Mülkiyeti Kanununa göre söz konusu toplantı, "Yönetim Planı"nda belirtilen zamanlarda; bunun yanı sıra istenildiği takdirde ve şartları oluştuğunda olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı herzaman yapılabiliyor. Ancak ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.


Kat malikleri kurulu toplantılarında yönetici ve denetiçilerin seçimi için ayrı ayrı oylama yapılıyor. Kurulda yeni yönetici ve yeni denetçilerin seçimi bu şekilde yapılmış oluyor.


Seçimin yapılmasından sonra, ana gayrimenkul ile ilgili olarak kararlar alınır. Buna bağlı olarak bütçe belirlenir. Son olarak kurul toplantısı öneri ve dilekler ile sona erer. Kat malikleri kurulu toplantısı ve ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.


A) Genel kurul:

Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri 

saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

B) Yönetim planı:

Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve 

yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.4142

Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna 

ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu 

şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve 

denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde 

gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

I - Toplantı zamanı:

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer 

böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu 

yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir 

zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve 

toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü 

mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte 

yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi 

günden az olamaz.

II - Yeter sayı:

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy 

çokluğuyla karar verir.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının 

yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt 

çoğunluğudur.

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

III - Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına 

sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların 

üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi 

temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, 

oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine 

tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.


Apartman yönetimi ile ilgili diğer hükümler için Kat Mülkiyeti Kanununu aşağıdaki linke giriş yaparak inceleyebilirsiniz.


https://emlakkulisi.com/apartman-yonetimi-yonetmeligi/167821Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com