Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler!

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler! Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler arasında kat mülkiyetine geçiş için istenen belgelerden liste, vaziyet planı ve zorunlu deprem sigortası gibi belgeler de bulunuyor...
07 Temmuz 2009 Tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununun bazı maddeleri değişmiştir. 


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler!


A) KALDIRILAN HÜKÜMLER


1) Liste Kalktı

Kat Mülkiyeti Kanununun 12/c maddesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenleme ile kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurarken aranan noterden tasdikli liste kaldırılmıştır. Artık liste aranmayacaktır. Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisi mimari proje üzerinde gösterilmiş olacaktır.


2) Para Cezası Kalktı

Kat Mülkiyeti Kanununun 14/4 maddesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenleme ile (14/11/2007 Tarih 5711 sayılı Kanunla getirilmiş olan) kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeyenlere verilecek cezalar kaldırılmıştır.


3) Vaziyet Planı Kalktı

Kat Mülkiyeti Kanununun 12/a maddesinde yapılan değişiklikte vaziyet planı yer almamıştır. Bu nedenle bundan böyle birden çok yapı da olsa yerleşimlerini gösterir vaziyet planı getirilmesi zorunlu değildir. Çünkü blokların bir birine olan konumu cins değişikliğinden sonra kadastro paftasında görülecektir. Ancak buna rağmen vaziyet planı getirilmişse alınıp parsel dosyasına takılmalıdır. Bu plan kat irtifakı süresince blokların yerini belirlemek için önemlidir.


4) Zorunlu Deprem Sigortası Kalktı

07 Temmuz 2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 1. Maddesine göre;  “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden (07 Temmuz 2009 tarihinden) önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir.”

Kat mülkiyetine geçiş işlemi resen yapılan bir işlem haline dönüştürüldüğünden bundan böyle zorunlu deprem sigortası yapıldığı aranmayacaktır.634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu!
Kat Mülkiyeti Kanunu!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com