Kayseri'deki gayrimenkul davasında kararı Danıştay verdi!

Kayseri'deki gayrimenkul davasında kararı Danıştay verdi!Sözcü Gazetesi köşe yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Kayseri ilindeki bir gayrimenkul davasını kaleme aldı.


Sözcü Gazetesi köşe yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Kayseri ilindeki bir gayrimenkul davasını kaleme aldı.

İşte Nedim Türkmen'in 'Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir' başlıklı yazısı...

Kanun yararına temyiz, idari yargılama kapsamında olağanüstü kanun yollarından biridir. İçtihat birliği, hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasının amaçlandığı bu yolun kendine has özelliği; taraflarca başvuru yapılamayan ve sonucunun tarafları etkilemediği bir inceleme olması. 

“Kanun yararına temyiz” İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesinde düzenleniyor. İyi ki “kanun yararına temyiz”in bulunduğunu dile getirten, Danıştay 9'uncu Daire Başkanlığı tarafından 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esas No: 2020/6223,Karar No:2021/3075 sayılı Kararı' şu şekilde:

Kayseri

YARGILAMA SÜRECİ

Kayseri Vergi Mahkemesi tarafından davacının Kayseri ilinde kain gayrimenkulü, dava dışı Selahattin Şimşek adlı kişiden 2014'te 70 bin Türk Lirası bedelle satın aldığı ve bu tutara artı olarak tapu harcını ödediği, bilahare Dağtekin Mak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti'ne ait indirimli orana tabi işlemden kaynaklanan Katma Değer Vergisi iade raporunun tetkikinden, firma tarafından satılan evler için hazırlanan faturalar ile tapu kayıtlarındaki satış bedelleri arasındaki fark değerlendirildiğinde, davacı ismine fatura düzenlendiğinin belrilendiği, söz konusu fatura miktarı, satışı yapılan gayrimenkule ilişkin emlak değeri ve kredi tutarı göz önünde bulundurulduğunda gayrimenkulün gerçek devir ve iktisap bedelinin 128 bin 712,87 TL olduğu dikkate alınarak, bu durumun 20 Eylül 2019 tarihli tutanağa bağlandığı anlaşıldığından, aradaki matrah farkına denk gelen tapu harcında ve kesilen vergi ziyaı cezasında hukuka aykırılık olmadığı nedeniyle kesin olarak davanın reddi kararı alındı. 

Kayseri

GEREKÇE UYARI KABUL EDİLMELİ…

Danıştay Başsavcılığı bu kararı, kanun yararına temyiz etti. Danıştay 9'uncu Dairesi, Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz istemine onay vererek, Kayseri Vergi Mahkemesi'nin kararını kanun yararına bozuyor. Danıştay, kanun yararına bozma kararı alırken; son senelerde vergi inceleme elemanlarının unuttuğu çok önemli hususlara dikkat çekti.

Şöyle ki; Vergi Usul Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (B) bölümünde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olur, vergiyi meydana getiren olay ve bu olayla ilgili muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delil ile tespit edilebilir. Yine Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesinde vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, belirlemek ve sağlamak şeklinde olduğu göz önünde bulundurulmalı. 

Vergilendirme işlemi gerçekleştirilirken, kanuna uygun biçimlendirilen muamelelerin, bu biçimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında meydana gelen maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği sonucu ortaya çıkar. Kanun, gerçek mahiyetin tespit edilmesinin, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabileceğine dikkat çeker. Bu deliller, tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi muamelenin taraflarının ekonomik ve ticari konumlarıyla ilgili tespitler olabilir.

Kayseri

Olayda ise davalı idarece, taşınmazın satışını gerçekleştirilen kişi nezdinde karşıt inceleme yapılmadığı, Dağtekin Ltd. Şti. ile davacı arasındaki ticari ilişkinin mahiyeti, somut şekilde ortaya çıkarılmak suretiyle, devir ve iktisap bedelinin gerçeği yansıtmadığının belirlenmediği, taşınmazın emlak vergi değerine ve bu emlak değerden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğiyle ilgili herhangi bir incelemede bulunmadığı sabittir.

Bu durumda, tapu harcına esas alınan matrahın gerçekte olandan düşük beyan edildiği hususunun somut şekilde ortada olmadığı belirlendiğinden, eksik incelemeye dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatta ve bu tarhiyatın kaldırılması talebiyle açılan davanın reddiyle ilgili vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemekte. 

Balıkesir Erdek'te tapu dolandırıcılığı!