Kendi kira gelir beyanımdan artanı eşiminkinden düşebilir miyim?

Kendi kira gelir beyanımdan artanı eşiminkinden düşebilir miyim? Kendi kira gelir beyanımdan artanı eşiminkinden düşebilir miyim?

Kira gelir vergisi hususunda mükelleflerin merak ettiği sorular arasında "Kendi kira gelir beyanımdan artanı eşiminkinden düşebilir miyim?" sorusu da bulunuyor. İşte sorunun yanıtı ile ilgili esaslar...

Kendi kira gelir beyanımdan artanı eşiminkinden düşebilir miyim?

Kira gelir vergisi ile ilgili yasal esaslar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda açıklanıyor. Burada yer alan hükümler uyarınca bir kimsenin kendi beyannamesinde doğan zararın eşinin gelirine mahsup edilmesi mümkün dolmuyor. 


Kiranın indirilemeyen kısmı Gelir vergisi kanunu 88 inci maddenin 3 üncü fıkrası gereğince uygulanmasında gider fazlalığı sayılmıyor.


Yine aynı kanun maddesine göre zarar olarak veya sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir. 


Tapu da hisse sahibi gözüken hissedarların elde etmiş olduğu toplam hasılatın hissedarlara hisseleri oranında paylaştırılması ve binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılata uygulanan istisna tutarının hissedarların hisselerine isabet eden hasılat için ayrı ayrı yani her bir hissedar için uygulanması gerekmektedir. 


Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu

Madde 88-

(2361 sayılı Kanunun 63'üncü maddesiyle değişen madde) Gelirin (4369 sayılı Kanunun 82 nci madde-sinin 3/f bendiyle kaldırılan parantez içi hüküm. Yürürlük; 29.7.1998)(*) toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (4369 sayılı Kanunun 81/C-7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1.1.1999) (80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç)(**) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

(2574 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen şekli) Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.


Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.


(3380 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edilebilecektir. 


Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve kâr-zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur. 


Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.


(3380 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır.


(3380 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Türkiye'de Gelir Vergisi'nden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilmez.


(3380 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Bu maddenin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.(*) (Kaldırılmadan önceki parantez içi hükmü) (Aile reisi beyanlarında eş ve çocukların geliri dahil)


(**) (Değişmeden önceki ibare) (54 üncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığında doğanlar dahil, mükerrer 80 inci maddede yazılı değer artışı kazançlarından doğanlar hariç)Konut kira vergisi 2014!