Kentsel dönüşüm enkaz bedeli!

Kentsel dönüşüm enkaz bedeli!

Kentsel dönüşüm enkaz bedeli nedir? Kentsel dönüşüm enkaz bedeli, daha önce bu bedeli ödeyen kimselere geri ödeniyor mu? İşte kentsel dönüşüm enkaz bedeli ile ilgili Yargıtay Kararı...


Kentsel dönüşüm enkaz bedeli!

Kentsel dönüşüme konu olan arsaların üzerinde bulunan ağaçtan eve kadar her şeye bir bedel tayini yapılıp, muvafakat senedi üzerinde bize alacak olarak kaydedilen bedel enkaz bedeli olarak tanımlanıyor. Aşağıda yer alan Yargıtay Kararına göre enkaz bedeli ilgililerine geri ödeniyor.


KENTSEL DÖNÜŞÜM ENKAZ BEDELİ ÖDENMESİ..


YARGITAY

13.HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2013/7448

Karar No: 2013/6872


KUZEY  Ankara  KENTSEL DÖNÜŞÜM, ENKAZ BEDELİ ÖDENMESİ...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


K A R A R

Davacı, Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde davalının kendisine daire vermesi karşılığında, 2 adet arsasını davalıya devrettiğini ancak sadece enkaz bedelinin ödendiğini belirterek, bina ve müştemilatların sözleşme tarihindeki değerinin belirlenerek ve yapı sınıfının tesbit edilerek şimdilik 22.790 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiş, daha sonra talebini 25.650,18 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.


Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.


2-Davacı bu davada,davalı ile yaptığı sözleşme uyarınca kendisine ait bina ve müştemilatların davalıya bedeli karşılığında devri sonucu eksik ödeme yapıldığını, bina ve müştemilatların dava tarihindeki değerinin saptanıp tahsilini istemiş, mahkemece de keşif yapılıp taşınmazların dava tarihindeki değerlerinin bilirkişi raporuyla tespit edilen değerlerine göre rapora itibar ile hüküm kurulmuştur. 


Öncelikle belirtmek gerekirki davacı ile davalı arasında davacının arsasının davalıya devrine ilişkin sözleşme özel hukuk hükümlerine göre geçerli bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile belirlenen bina ve müştemilatların analiz raporları taraflar arasında imzalanmış sözleşmenin eki hükmünde olup taraflar arasında ihtilaf konusu da yapılmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.


Hal böyle olunca davacının talep edebileceği alacak miktarı,davacının sözkonusu analiz raporunu benimsemiş olduğu kabul edilerek,kendisine yapılan kısmi ödemenin dışında kalan ve ödenmeyen bakiye bedel olduğu gözetilmek suretiyle hasıl olacak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ruhsatsız binalar kentsel dönüşüm kapsamında mı?