Kiler GYO 2012 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Kiler GYO 2012 kar dağıtım tablosunu yayınladı! Kiler GYO 2012 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2012 kar dağıtım tablosuna ilişkin açıklama yaptı...
Kiler GYO tarafından yapılan açıklama: 


Yönetim Kurulumu 07.06.2013 tarihli toplantısında Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 40.495.007,00 TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 43.393.648,52 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken Birinci Tertip Yasal Yedekler' den sonra net dağıtılabilir kar tutarı; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 38.325.324,57 TL Yasal Kayıtlara göre ise 41.223.966,09 TL'dir.


Buna göre, Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre; dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 38.325.324,57 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.


Tabloyu görmek için tıklayın