Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Mehmet Kurtöz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 250 bin TL sermaye ile 27 Kasım'da Başakşehir, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi'nde kuruldu.


Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Mehmet Kurtöz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 250 bin TL sermaye ile 27 Kasım'da Başakşehir, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi'nde kuruldu.


Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 3-Her nevi arsa almak, inşaat yapmak, kat karşılığı arsa alıp inşaat yapmak. 4-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 5-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı, pazarlamasını yapmak. 6-Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en  iyi  kullanım  değer  analizi  tespitinde bulunmak, yatırım  stratejileri belirlemek  ve  geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve Pazar  araştırmaları yapmak,Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim  hizmetleri  sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 7-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak,hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 8-Gayrimenkullerle  ilgili coğrafi  yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları,tapu kayıt bilgileri,tapu kadastro bilgileri, ipotek haciz ve takdiyatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,işletebilir, kiralar, kiraya verebilir,bunlar  üzerinde  ayni  ve  şahsi hakları  tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve  ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri   üzerinde   irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,  bedelli   veya   bedelsiz yola terk, kamuya terk,ifraz, tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili  her türlü cins  tashihi, ifraz,  tevhid, taksim, parselasyon   ile   ilgili   her  nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Lüzumlu görülecek menkul  ve  gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal  kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç  alabilir.Şirketin  sahip  olduğu  he r türlü menkul ve gayri menkulleri  ile  her  türlü  sabit  tesis  ve  demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat,kefalet,işletme rehni ve ipotek tesis edebilir,fek edebilir.Alacaklarına karşılık, ipotek veya  rehin  alabilir, borçlarının  teminatı  olarak veya üçüncü şahıslar lehine,ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifamı ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira  beratları, lisans,  know-how marka, fesihname, belge, alameti  farika  gibi  sınai, mülkiyet  haklarını  ve  emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek,  her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunmak.   d) Şirket  gaye  ve  konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir,iktisap edebilir,satabilir.İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ ile, bunları kısmen veya tamamen  üçüncü şahıslara da kullandırabilir veya kiralayabilir.  e) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin  kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.   f) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması,nakli,satışı için gerekli her türlü makine,tesisat,nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir,ithal ve ihraç edebilir,kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.  g) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai,mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk,bayilik,distribütörlük alabilir ve verebilir. h) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir,mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket  konularıyla  iştigal eden firmaları  ve  ticari  işletmeleri  devren  iktisap  edebilir,  aracılık yapmamak  kaydıyla  kurulmuş  ve  kurulacak  şirketlerin, hisse  senetlerini  ve paylarını satın alabilir veya  satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.  i) Yukarıda  sözü  edilen  konularla  ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.   k) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket  işletme  ve  müesseselerden  distribütörlük,bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 


Kim Emlak İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi adres. Başakşehir, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, A.Mahsuni Şerif Caddesi, Defne 04 Ada 18