05 / 07 / 2022

Kira alacağı ve tahliye için icra takibi örnek 2021!

Kira alacağı ve tahliye için icra takibi örnek 2021!

Kiracı kira bedelini ödemediğinde, kiralayan ödenmeyen kira bedellerini, icra dairesi aracılığıyla talep edilebiliyor. Peki kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor? İşte kira alacağı ve tahliye için icra takibi örnek 2021...Kiraya veren ilamsız tahliye takip talebinde, ikinci olarak kiracının tahliyesini talep edebiliyor. Böylece kiraya veren, kira bedeli için olan genel haciz yoluyla takip ile tahliye takip talebini birleştiriyor.

Başlatılacak icra takibi ile hem kira bedeli hem de tahliye hususu aynı anda talep edilebiliyor. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gün oluyor. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor. İcra takibine taraf olan kiracı bu sürelerde kirayı ödemezse, kiralayan icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar veriliyor. 

İcra takibi içerisinde gönderilen ödeme emrine 7 gün (6 aydan kısa kira sözleşmelerinde 3 gün) içinde itiraz edilebiliyor. 30 gün içinde ödemenin yapılması gerekmektedir. Ancak kimi zaman kiracının kira borcunu ödemesine rağmen kendisine ihtar gönderilebiliyor. Bu durumda kiracı kira borcuna itiraz edebiliyor. Süresinde itiraz yapılmaz ya da 30 gün içinde kira bedeli ödenmezse icra takibi kesinlik kazanıyor.

Ödeme emri ile, borçluya (kiracıya) yedi günlük süresi içinde ödeme emrine itiraz etmez ve otuz (on veya altmış) günlük ödeme süresi içinde borcu (kirayı) ödemezse, kiraya verenin (alacaklının) kesinleşen kira alacağı için haciz isteyebileceği ve icra mahkemesinden (kiracının) kiralanan taşınmazdan çıkarılmasını (tahliyesini) isteyebileceği ihtar edilir. Kendisine tahliye ihtarını içeren (13 örnek nolu) ödeme emri tebliğ edilmemiş olan borçlunun icra mahkemesinden tahliyesi istenemiyor.

Kira alacağı ve tahliye için icra takibi örnek 2021!

T.C.
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ
1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve ....................................................................  vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki ....................................................................  adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa ....................................................................  Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki .................................................................... 

 adresi : ..................................................................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, ....................................................................  soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı ....................................................................  tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: ..................................................................

3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve ....................................................................  işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................................... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................................... üzerinden talep edildiği ve faizi : ..................................................................

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların ................................................................... adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : ..................................................................

5-Sözleşme ve tarihi : ..................................................................
Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .................. gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .............. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.

(İİK m.269)

......./......./..........
 İcra Müdürü
Mühür ve İmza

Kira borcuna itiraz dilekçesi 2021!