Kiracı depozitosu ne kadar?

Kiracı depozitosu ne kadar? Kiracı depozitosu ne kadar?

Borçlar Kanunu gereğince, kiracılar taşınmaz mala taşınırken belli bir miktarda mal sahibine depozito vermek ile yükümlü oluyor. Peki, kiracının mal sahibine vermesi gereken kiracı depozitosu ne kadar?Kiracı depozitosu ne kadar?

Kira depozitosu, taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibine verilen güvence olarak tanımlanıyor. Borçlar Kanunu gereğince, kiracılar taşınmaz mala taşınırken belli bir miktarda mal sahinine depozito vermek ile yükümlü oluyor.

 

Verilen bu depozito, kiralama ilişkisinin sonunda herhangi bir zarar ve eksik bir kira olmaması durumunda kiracıya geri ödeniyor.

 

Kiracı depozitosu 2017 ne kadar?

 

Kanun gereğince, kiracı depozitosu üç aylık kira bedelinden yüksek olamıyor. Örneğin, kira bedelinin 1.000 TL olduğunu farz edelim. Bu durumda, mal sahibi en fazla 3.000 TL depozito isteyebilecek.

 

Kiracının güvence vermesi

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

 

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

 

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

 

Kira depozito hangi hallerde geri alınamaz?

 

Kira depozitosu geri alma işlemi için ev sahibi ile anlaşmaya varıp kiracının evde hasar oluşturması durumunda bedel olarak kira depozitosundan kesinti yapılabiliyor.

 

Depozitonun kira bedeli sayılıp sayılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.Kanunen kira bedeli olmuyor; yalnız yaşanacak zararların teminatı olarak alınıyor. Buna göre kira süresinin sona erdiği dönemde kiracı son kira borcunu ödemediyse; zararın giderilmesi için bu kira borcu depozitodan düşülüyor.

 

Kira depozitosu damga vergisine tabi midir?

Kira depozitosu, "kira bedeli" olmadığı için damga vergisine tabi olmuyor.

 

Ev sahibi depozitoyu geri vermezse ne olur?

 

Taşınmaz sahipleri bu yükümlülüklerini yerine getirmezse, kiracı kendisine dava açabiliyor. Ev sahibinin depozitoyu iade etmemesi halinde yürütülen dava örneği aşağıda yer alıyor:

 

YARGITAY 13.HD 
E. 2004/79 
K. 2004/8396 
T. 1.6.2004

 

Depozitonun Hasar Olmaması Halinde İade Edileceği 

 

Davacı, 2.8.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracısı bulunduğu davalıya ait mecuru karşılıklı mutabakat ile tahliye ederek davalıya teslim ettiği halde davalıda bulunan 1000 dolar depozitonun iade edilmediğini, depozitonun tahsili için başlattığı icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. 

 

Davalı, alınan depozitonun mecurda hasar olmaması halinde iade edileceğini oysa davacının mecurda bulunan küçük tuvaletin bir kısmını tahrip ettiğini, keşif yapıldığında durumun anlaşılacağını, ayrıca Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001 ve Mart 2002 ayları kiralarının 150'şer dolar eksik ödenmesi nedeniyle toplam 600 dolar kira alacağı bulunduğunu, bu alacaklarının depozitodan düşülmesi gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. 

 

Mahkemece, 1000 doların temerrüt tarihi itibariyle karşılığı olan 1.520.273.550.-TL. asıl alacak ve 332.397.614.-TL. faiz alacağı için itirazın iptaline, takibin devamına asıl alacak üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

 

Davacının, davalıya ait taşınmazı 2.8.2000 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiraladığı aylık kiranın 900 dolar olup davacı kiracının 1000 dolan teminat olarak verdiği hususu kira sözleşmesinden anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın tahliye edildiği de taraflar arasında tartışmasızdır. Davacı, davalıya ödediği depozitonun tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali talebiyle dava açmıştır. Davalı, savunmasında, davacının taşınmazı hasarlı olarak iade ettiğini, ayrıca tahliye etmeden önceki Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001, Mart 2002 ayları kiralarım 150'şer dolar eksik ödediğini bildirip hasar ve kiralardan dolayı davacının her hangi bir talepte bulunamayacağını savunmuştur. Kural olarak kiraların tam ve eksiksiz ödendiğini ispat yükü kiracıya aittir. Davacı kiracı tarafından davalıca iddia edilen aylar kiralarının ödendiğinin kanıtlanması gerekir. Yine kira sözleşmesinde taşınmazın iyi durumda yani hasarsız olarak kiracıya teslim edildiği bildirilmektedir. Davalı, küçük tuvaletin bir kısmının kırık olduğunu bildirip bunun keşfen belirlenmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacıdan davalının iddia ettiği aylar kira bedellerini ödediğine dair belge ve delilleri sorulmalı, ayrıca keşfen dava konusu taşınmazın kırık olduğu iddia edilen küçük tuvaletin kırık olup olmadığı belirlenip bunlardan dolayı davalının bir alacağı varsa saptanıp bu miktarın davacının depozito alacağından mahsup edilerek kalan miktar olduğu takdirde bu miktar üzerinden hüküm tesisi gerekirken, yazılı şekilde davalı savunması üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA,01.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Dava yoluyla kira kontratı feshi!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com