Kırklareli Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Kırklareli Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak! Kırklareli Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkiinde kat karşılığı Kapalı Pazar Yeri-Katlı Otopark-Ticaret-Konut Turizm alanı yaptırılacak. İhaleye konu kat karşılığı yapım işinin bedeli 123 milyon 997 bin 40 TL olarak belirlendi.KAPALI PAZAR YERİ-KATLI OTOPARK-TİCARET-KONUT TURİZM ALANI YAPTIRILACAKTIR


Kırklareli Belediye Başkanlığından:


Adres                                  :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 /KIRKLARELİ

Telefon / Faks Numarası     :  0 288 214 1045 - 0 288 214 1200

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parselde 27.569,48 metrekare arsa alanı üzerine idaremizce hazırlanan yerleşim planı üzerinden şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce kat karşılığı Kapalı Pazar Yeri-Katlı Otopark-Ticaret-Konut Turizm alanı yaptırılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazın:

Adı                         :  Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi.

İli                            :  Kırklareli

İlçesi                       :  Merkez

Ada No                   :  272

Parsel No                :  229

Mahallesi                :  Camiikebir Mahallesi

Mevkii                    :  Bademlik

Cinsi                       :  Betonarme-Karkas

İmar Durumu          :  Ticari Alan

Yüzölçümü             :  27.569,48 m2

Proje İnşaat Alanı   :  135.252 m2

İşin Süresi              :  36 ay

3 - Bahse konu kat karşılığı yapım İhalesi 19/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye konu kat karşılığı yapım işi muhammen bedeli 123.997.040,00-TL (Yüzyirmiüçmilyon dokuzyüzdoksanyedibinkırktürklirası) olup, geçici teminatı 3.719.911,20-TL (üçmilyonyediyüzon dokuzbindokuzyüzonbirtürklirasıyirmikuruş)dir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

1 - İç Zarfa Konulacak Belgeler:

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Pay cetveli (doldurulmuş, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak)

2 - Dış Zarfa Konulacak Belgeler:

a - İç Zarf

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Şartname bedeli 1.500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e - İlgili vergi Dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Son ilan tarihi itibariyle Belediyeden, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış Belediye borcu ile Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f - Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde gerçek ya da tüzel kişiliklerin üstteki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

g - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

h - YETERLİLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER:

- İhaleye Girecek olanların kendisi veya çalışacağı Alt Yükleniciye ait aşağıda yer alan Araç ve Personel Taahhütnamelerini sunması gerekmektedir. 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı teknik elemanları şartnameye uygun olarak iş başında hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

- Noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi. 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı yapı araçlarını şartnameye uygun olarak iş sırasında devamlı hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

5 - Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması için yapılacak ihalede, inşaatın brüt inşaat alanı üzerinden idari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilen esaslar üzerinden hazırlanan yerleşim planında belirtildiği üzere% 30.33’ünün (yüzdeotuznoktaotuzüç’ü) İdareye verilmek üzere, İdareye nakit olarak ödenecek bedel olan 250.000,00-TL (ikiyüzellibintürklirası)’nin artırım yapılması sureti ile ihale edilecektir.

6 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 1.500,00- TL karşılığında satın alınabilir.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde İhale Şartnamelerine ait hükümler uygulanacaktır.

8 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.