04 / 07 / 2022

Klaus Miller Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi kuruldu!


Klaus Miller Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi Maltepe'de Alirıza Arslan tarafından kuruldu.Klaus Miller Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi Maltepe'de Alirıza Arslan tarafından kuruldu.

Klaus Miller Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi konusu:
1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak, 2. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin güneş enerjisi sistemleri, buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 3. Güneş rüzgarla sudan elde edilen enerji ağırlıklı olmak üzere, yenilenebilir enerji temin edilen ürünlerin tesisi, satışı , danışmanlığı , imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Güneş rüzgar ve su gücünden elektrik üretmek üzere tasarlanmış konut ve iş yerlerinin iklimlendirilmesi, (ısıtma-soğutma), yemek pişirme, sıcak su temin edilmesi ve yüzme havuzu ısıtılmasında kullanılan enerji kaynaklarının, güneş pillerinin, depolama ve dağıtım şebekelerinin imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Tarımsal teknolojide, sera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulmasında; sanayide, kullanılan, güneş ocakları, güneş fırınları, pişiriciler, deniz suyundan tuz ve tatlı su ürretilmesi amacıyla kullanılan enerji kaynaklarının, güneş pillerinin, depolama ve dağıtım şebekelerinin imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6. Güneş pompaları, güneş pilleri, güneş havuzları, ısı borusu gibi güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren uygulamaların enerji kaynaklarının, güneş pillerinin, depolama ve dağıtım şebekelerinin imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7. Güneş rüzgar ve sudan elde edilen enerji teknolojilerinde özellikle elektrik enerjisi üretmek üzere kullanılan malzeme ve ekipmanlannın alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatı ile bu ve buna benzer ürünlerin bayiliği, dağıtımı, servisi, bakım ve onarımını yapmak. 8. Isıl Güneş Teknolojileri, inventörler, elektrik üretimi, güneş pilleri, fotovoltaik piller, yarı -iletken malzemeler, güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren alet, ekipman ve teferruatın alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatı ile bu ve buna benzer ürünlerin bayiliği, dağıtımı, servisi, bakım ve onarımını yapmak. Sinyalimsyon, kırsal elektrik ihtiyacının karşılanması gibi projeleri üstlenmek, bu tür projeler için gerekli olan elektrikli ve elektronik aletlerin alımı, satımı , imalatı, ithalat ve ihracatı ile bu ve buna benzer iirünlerin bayiliği , dağıtımı, servisi , bakım ve onarımını yapmak. 10. Rüzgar ve güneşle faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalat ihracat ve ithalatını yapmak, 11. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirmek, 12. Alçak ve yüksek gerilim hatları bina iç ve dış tesisat işlerinin projelendirilmesi uygulanması ve bu işler için gerekli malzemenin alımı satımı ve ithalat ve ihracatını yapmak, 13. Elektrik malzemeleri, kablolar, fişler, prizler, buatlar, vavyenler, anahtarlar, lihtler (otomat anahtarı) şalterler, devre kesiciler ve ayırıcılar, sigortalar, elektrik panolan, klemensler bağlantı parçası), elektrikle kullanılan borular, kablo kanallan; kuvvetli alan tekniğ i için, yani elektrik iletim, dönüşüm, yükleme, ayarlama, sevk ve idare iç in araç ve cihazlann a hm satımı ithalat ve ihracatı, imalatı ile dâhili ticaretini yapmak, 14. Elektrik panosu, sayaç, aktarma ve güç üniteleri, dewe kesiciler, akım güçlendirici ve azaltıcı alet, cihaz ve edevatın alım satımı ithalat ve ihracatı, imalatı ile dâhili ticaretini yapar. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir. Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız iştirak ettiği firmalara finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabilir. Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garanti alabilir, vereceği kefalet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.