Kocaeli Derince'de 24.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli Derince'de 24.7 milyon TL'ye satılık arsa!Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığı, Derince Yenikent'te bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 24 milyon 778 bin 580 TL olarak belirlendi. İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığı, Derince Yenikent'te bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 24 milyon 778 bin 580 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikent (Tapu: Sopalı) Mahallesi sınırları içinde aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Alanı, m² Birim Fiyatı, Muhammen Bedeli ile Geçici Teminatı belirtilen bir adet arsa; ”Konut/E=1.70/Hmax=18.50 m” imar planındaki şartlarında, tapu kütüğü beyanlar hanesinde “29/06/2001 tarih 4706 sayılı Kanunun 4. madde son fıkrasına göre iş bu taşınmaz satış amacı dışında kullanılamaz” şerhi olup, ilgili kurumu tarafından satışına muvafakat edilecek şekilde, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi hükümlerine göre, kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.


Pafta:G23B22A4C

Ada/Parsel:4749/5

Alanı (m²):24.778,58

Birim Fiyatı (m²) (KDV Hariç):1.000,00 TL

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç):24.778.580,00 TL

Geçici Teminatı (%3):743.357,40 TL


(3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-r maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 21.301,00 m²’lik kısmının belediye uhdesinde bulunması 2 (iki) yıldan fazla olduğu için KDV’den istisna olup, 3.477,58 m²’lik kısmının KDV’si muhammen satış bedeline dahil değildir.)

2 - İhale 22.03.2016 Salı günü, saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye gireceklerde aranacak belgeler;

a) Gerçek Kişilerden; 1) Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2) Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu (Asıl), 4) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 6) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 7) İkametgah senedi, 8) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Asıl), 9) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl).

b) Tüzel Kişilerden; 1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2016 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl), 3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 4) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl), 5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi (Asıl), 6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu (Asıl), 7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 8) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 10) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

4) İhaleye katılmak isteyenlerin, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak hazırlayıp, teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 09:30’a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak ta gönderebilirler.

İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL. karşılığında alınabilir.

5) İhale komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.Haber Özgür Kocaeli'de şu şekilde yer aldı;


Derince Belediyesi, mülkiyetine sahip olduğu Yenikent Mahallesi sınırları içindeki 24.778 metrekare büyüklüğündeki konut arazisini, açık artırma ile satışa çıkarttı. SADECE KONUT İÇİN

Derince Belediyesi’nin 2007 yılında Milli Emlak’tan yaklaşık 1.2 milyon TL’ye satın aldığı arazi için şimdi belirlenen muhammen satış bedeli 27 milyon 778 bin TL. Satış ihalesi, 22 Mart Salı günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümeninde yapılacak. İhale şartnamesi 500 TL’ye satılıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin, kapalı zarf içindeki tekliflerini, ihale günü olan 22 Mart Salı günü saat 09.30’a kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor. 


Özgür Kocaeli