Kocaeli'de 7.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kocaeli'de 7.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kocaeli'de yer alan gayrimenkulü 7 milyon 788 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kocaeli'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon 788 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a,
36. ve 37. maddeleri kapsamında Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile arsa satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adı : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.
a) Adresi : Körfez Mah. Hafız Binbaşı Cad. Yunus Emre Kültür
Merkezi Kat: 2 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0262 331 07 03 - 0262 321 85 31
2. İşin Adı, Tanımı ve Niteliği : Mülkiyeti Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ait Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi 529 Parsel No’lu 8570 m2  yüzölçümlü ve 530 Parsel No’lu 5590 m2  yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazlardır.

Kocaeli

4. İhalenin Yapılacağı Yer : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası
5. Şartname Satış Bedeli ve Yeri :Şartname İdarede bedelsiz görülebilir ve 1.000,00–TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Kent Konut İnş San. ve Tic. A.Ş. / Teknik İşler Müdürlüğü-Planlama İhale ve Hakediş adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
Gerçek Kişilerden;
a) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği,
b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun adres beyanı,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,
f) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,
g) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,
h) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,
i) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur. 

Kocaeli


j) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
Tüzel Kişilerden;
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (faaliyet belgesi),
b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun adres beyanı
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ticaret Sicili Gazetesi, (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri)
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,
g) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,
h) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,
i) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,
j) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi, İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur.
k) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
7. Diğer Hususlar
a) İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar - Teknik İşler Müdürlüğü/ Planlama İhale ve Hakediş adresine ulaşması şarttır).
b) İhaleye teklif verecek isteklilerce belgelerin tamamının aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
c) Vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedeli (KDV dahil) peşin olarak ödenecektir.
d) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalesinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
e) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma turlarına katılım için zorunludur.
f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi gereğince ilan olunur.
 10665/1-1