29 / 06 / 2022

Darülaceze Başkanlığı'ndan Adalar'da 8 milyon TL'ye satılık köşk!

Darülaceze Başkanlığı'ndan Adalar'da 8 milyon TL'ye satılık köşk!

Darülaceze Başkanlığı, Adalar İlçesi, Kınalı Ada Mahallesi'nde bulunan köşk ve müştemilatını 8 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün 10 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.Darülaceze Başkanlığı, Adalar İlçesi, Kınalı Ada Mahallesi'nde bulunan köşk ve müştemilatını satışa çıkarıyor. Gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi. 

Darülaceze Başkanlığı'ndan:

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Satış İhalesine çıkarılmıştır.

İdarenin Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
İdarenin Telefon Faks ve Elektronik Posta Adresi : 0212 220 10 20 (Dahili: 138) - 0212 210 44 30 [email protected]
İşin Nevi : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalı Ada Mahallesi, 161 Dış Kapı No'lu, 77 Ada, 5 Parsel sayılı 816,50 metrekare sahalı; 77 Ada, 7 Parsel sayılı 610,50 metrekare sahalı; 77 Ada, 9 Parsel sayılı 288,50 metrekare sahalı; 77 Ada, 10 Parsel sayılı 312,50 metrekare sahalı olmak üzere toplam 2.028,00 metrekare

KÖŞK ve MÜŞTEMİLATI
Muhammen Bedel : 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon TL)
Geçici Teminat Miktarı : 240.000,00 TL (İkiyüzkırkbin TL)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre

Açık Teklif (Arttırma) Usulü
İlanın Şekli ve Adedi : Yerel Gazete de 2 defa, Şehir dışında yayınlanan gazete de 1 defa, Resmi Gazete de 1 defa,
İhalenin yapılacağı yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon Darülaceze İdare Meclisi
Karar tarih ve sayılı : 04.07.2020 tarih ve 2020/6 sayılı
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 10/12/2020 Saat: 14:00

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 10.12.2020 tarihinde Perşembe günü, saat 14.00'da liste sırasına göre ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
2-Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli İkametgah belgesi.
3-Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden)

ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
2-Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname
3-Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârulaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
E-posta : [email protected]
Tel : 0 212 220 10 20 /138
Faks : 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03

İlan olunur.