08 / 08 / 2022

Kocaeli'de aylık 62 bin TL'ye kiralık kültür merkezi!

Kocaeli'de aylık 62 bin TL'ye kiralık kültür merkezi!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmit, Körfez Mahallesi'nde yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi'ni aylık 62 bin TL bedelle kiraya verecek.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmit, Körfez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Kültür Merkezi'ni aylık 62 bin TL bedelle kiraya verecek. İhale 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İzmit İlçesi, Körfez Mah. Yunus Emre Kültür Merkezi İçi, Zemin Kat; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; 1.Kat; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nolu toplam 1352 m² “Büro” işyerlerinin, Aylık 62.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 18 Mart 2020 günü 10:00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı DİK. 36. ve 37. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1 - İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (1.000,00-TL) (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2 - Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı (223.200,00-TL),
3 - İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı (250.000,00-TL),
4 - KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
5 - Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
6 - Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği,
3-İkametgâh Senedi,
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi.
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 17 Mart 2020, Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.