Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Süleyman Hilmi Kangel tarafından kuruldu.


Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Süleyman Hilmi Kangel tarafından kuruldu.

Konak34 Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:

1) Her türlü gayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar. 2) Her türlü kira toplama faliyetlerini yapar. 3) Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir, şehirler kurar, işhanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, hava alanları, otel, motel, kamping, her türlü turistik tesis, alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, 4) Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. 5) Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. 6) Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri araç ve teçhizatları, iş makinaları ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar. 7) Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayii siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir. 8) Otel, motel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, restaurant, kafetarya, alışveriş merkezi gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek içecek yerleri, gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya satış yerleri açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır veya satar. 9) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilimum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar tesis ve iktisap eder. 10) Krediler temin etmek için her türlü kanuni ve hukuki iş ve işlemleri yapar. 11) Şirket, yukarıda belirtilenler dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. 12) Mimari, endüstriyel tesis, altyapı, üstyapı ulaşım ve bunlarla ilgili her türlü proje üretir. 13) Yurt içine veya yurt dışına, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor, kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapar, yurt içi-yurt dışı turlar tertipler. 14) Ulaştırma araçları bulundurur veya kullanır, kiralar; kara-deniz-hava araçları (charter-cruiser gibi) ile her türlü taşımacılık yapar. Şöyle ki; a). Amaç ve konusunun gerektireceği tüm menkul mal ve gayrimenkulleri temlik edebilir, temlik alabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri gereğince dilediği şekil ve koşullarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edebilir,cins değişikliği yapabilir,kadastro fen dairesinde yapılacak tespit,terkin,ifraz,tevhit,parselasyon,aplikasyon ebatlı kroki,röperli kroki çıkartılması ve kadastro fen dairesindeki tüm hizmetleri yapabilir . Bu tür malları satın alabilir, gereğinde bunları tekrar satabilir. Üzerlerinde başkaca ayni haklar kurabilir, menkul rehni yapabilir ya da alabilir, başkasına kiralayabilir, başkasından kiraya alabilir. Gereğinde onarabilir ve genişletebilir. b). Amacını gerçekleştirmek için aracılık yapmamak şartıyla para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere yasaların çizdiği çerçeve içerisinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz malları üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir yahut ahardan ipotek ve rehin alabilir. İşbu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Üçüncü şahıslar adına kayıtlı gayrimenkulleri üzerinde alacaklıları ve bankalar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir yahut ahardan ipotek ve rehin alabilir. İşbu ipoteklerin terkinini talep edebilir. c). İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve fikri hakları iktisap edebilir. Bu çerçevede olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devreden başkalarından iktisap edebilir. Yasal düzenlemelerin öngördüğü çerçeve içersinde bunları süreli yada süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir veya üçüncü kişilerin yararlanmasına sunabilir. d). Şirket konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.İthal ettiği ve/veya satın aldığı tüm ürünleri toptan yada perakende olarak satabilir. Bunların satışını sağlamak için gerekli komisyonculuk, distribütörlük sözleşmeleri yapabilir. e).Şirket başta ithal ettiği maddelerin ve yaptığı hizmetin gerektirdiği insan ve mal taşınmasında kullanılanlar olmak üzere her türlü kara, deniz ve hava taşıma araçlarını alır, satar, kiralar ve kiraya verebilir. f).Şirket firma aktifinde kayıtlı gayrimenkullerini üçüncü şahısların ve başka firmaların borçlarına karşılık olarak bankalara, üçüncü kişilere rehin ve ipotek verebilir.

Adres: Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. No:16/3 Kağıthane