Konut finansmanı fonları geliyor!

Konut finansmanı fonları geliyor!

SPK Türkiye'nin mortgage sistemine geçişiyle ilgili en önemli tebliğlerden birini yayınladı. Konut finansmanı fonları nasıl kurulabilecek? İpoteğe dayalı menkul kıymetleri nasıl ihraç edecek?Konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ilişkin esaslar düzenlendi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), ''Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'' Resmi Gazetede yayımlandı.

İhraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, bu menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığı olan Konut Finansmanı Fonunun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurulması zorunlu olacak.

Fonun tüzel kişiliği bulunmayacak. Fon mal varlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının, ve diğer kredi verenlerin mal varlığından ayrı olacak.

Fona ve fondan yapılacak her türlü ödeme ve harcama için bir banka nezdinde kurucunun diğer hesaplarından ayrı olarak fon adına bir hesap açılacak. Süreli veya süresiz olarak kurulacak fon, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımlarının bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra İDMK sahiplerine aktarılması şeklinde olan ''doğrudan aktarım usulü'' ile yönetilecek. İDMK ödemeler tamamlandıktan sonra itfa edilecek.

Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için ''konut finansmanı fonu'', ihraç edilmeyen menkul kıymetler için ''ipoteğe dayalı menkul kıymet'', ''İDMK'' veya bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamayacak.

Tebliğde, fon kurucularının nitelikleri, organizasyonuna ilişkin hükümler, fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu, bağımsız denetimine ilişkin esaslar da belirlendi.

-FONUN KURULUŞU İÇİN KURULA BAŞVURU-

Bankalar, finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve tebliğde yer alan nitelikleri taşıyan aracı kurumlar olan kurucu, Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan başvuru formu, fon

iç tüzüğü ve başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Fonun kuruluşuna izin verilmesi ve İDMK'lerin kayda alınması talebiyle Kurula başvuracak.

Kurul, BDDK'nin denetim ve gözetimine tabi kuruluşların Fon kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde başvuran kuruluşun fon kurucusu olmasını engelleyecek bir hususun bulunup bulunmadığına ilişkin olarak BDDK'nin görüşünü alacak.

Fonun kuruluş ve İDMK'lerin kayda alınma başvuruları birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Kurul, başvurunun uygun görülebilmesi için ayrıca:

-Fon kurulunun oluşturulmuş, fon denetçisinin ve bağımsız denetim kuruluşunun atanmış, iç kontrol sisteminin kurulmuş, saklama, muhasebe, belge ve kayıt sisteminin geliştirilmiş olması, -İpotekli konut kredileri ile İDMK'nin yönetimi için yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, bunlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması,

-Fonun kuruluşu ve yönetimine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlara uyumun sağlanmış olması gerekli olacak.

-İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER-

Fon portföyündeki varlıklar teminat gösterilerek ihraç edilen borçlanma senedi olan İpoteğe dayalı menkul kıymet, fon iç tüzüğünde hüküm bulunmak şartı ile fon kurulunun talebi ve ilgili borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet borsalarında işlem görebilecek.

İDMK ihraçları, fon kurulu tarafından belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip olan sınıflardan oluşturulabilecek. İDMK, farklı fiyat ve vadelerde ihraç edilebilecek.

İDMK sahiplerine yapılacak ödemelerin sıklığı en az aylık dönemler itibariyle belirlenebilecek. Ödemeler esas olarak sadece fon portföyünde yer alan varlıklardan kaynaklanan nakit akımlarından karşılanacak.

İDMK'nin itfası sonunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, İDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esasları fon kurulu kararı ile belirlenecek.

Fon kurulu, ekinde fon portföyüne ilişkin bilgiler ve Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgelerin bulunduğu bir dilekçe ile halka arz edilmeksizin veya nitelikli yatırımcılara ya da yurt dışında

satılacak İDMK'lerin kayda alınması için Kurula yazılı olarak başvuracak. Bu şekilde satılacak olan İDMK'lere ilişkin olarak izahname ve sirküler düzenlenmeyecek.

İhraç başvuruları, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, 5 yıllık bir dönem içinde yapılacak İDMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilecek.

İhraç başvurusunun, 5 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde satışın İDMK'lerin Kurul kaydına alınmasından itibaren 5 yıl içinde yapılması şart olacak.

Bu dönem içerisinde İDMK'ler, tertipler halinde satılabilecek. İhraççılar her tertip satışından en az 10 iş günü önce, fon portföyüne ilişkin bilgiler ile Kurulca belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurula verecek Kurul gerekli incelemeleri yaptıktan sonra İDMK satışına izin verecek. Kurul izni olmadan satış işlemlerine başlanamayacak.

-HALKA ARZ EDİLECEK İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER-

SPK, halka arz edilecek İDMK'lere ilişkin kayda alma başvurusunu izahname ve sirkülerin Kurulun gerekli gördüğü bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde

inceleyecek ve halka arz yoluyla satışı yapılacak İDMK'leri kayda alacak.

Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış işlemlerine başlanamayacak.

Kurul, incelemeler sonucunda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin yeterli olmadığı ve/veya gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa gerekçe göstererek, başvuru konusu İDMK'lerin Kurul kaydına alınmasından imtina edebilecek.

Halka arz edilecek İDMK'lerin ihraç başvurusu, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, 5 yıllık bir dönem içinde yapılacak İDMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilecek. İDMK ihraç

başvurusunun, 5 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde, satışın Kurul kaydına alınmasından itibaren 5 yıl içinde yapılması şart olacak. Bu dönem içerisinde İDMK'ler, tertipler halinde satılabilecek.

İDMK'lerin halka arz yoluyla satışının, anapara ve faiz ödemelerinin, halka arza aracılık yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunlu olacak.

Kurul, Kanunun ilgili maddesi uyarınca ihraç veya halka arz edilen İDMK'lerin satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilecek.

Birleşmeye konu fonların, fon kurullarının onayı alınarak, kurucunun talebi ve Kurulun uygun görmesi üzerine birleştirilmesi mümkün olacak.

Fonların birleşmesinde uygulanacak esaslar Kurulca belirlenecek.

Söz konusu tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.