19 / 08 / 2022

Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015!

Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015!

Konut kredisi dosya masrafları, tüketiciye iade ediliyor. Bu masrafın iadesi için öncelikle bankaya akabinde ise Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. İşte onut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015...Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015!

Konut kredisi dosya masrafları, Yargıtay Kararları gereğince tüketiciye iade ediliyor. Bu masrafın iadesi için öncelikle bankaya akabinde ise Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat edilmesi gerekiyor.


2014 yılında dosya masrafı adı altında kesilen tutar 1.161,67 TL’nin altında olduğu takdirde yaşadığınız yerin ilçe kaymakamlığında bulunan hakem heyetine; 1.161,67 TL’nin üstünde ise tüketici mahkemelerine müracaat edilebiliyordu. 


Ancak, 2015 yılı için düzenlenen parasal sınırlamalara göre, Tüketici Hakem Heyetine müracaat edilmesi için en az talep edilecek ücretin 2.200 Türk Lirası olması gerekiyor. Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015 aşağıda yer alıyor;


Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi örneği;


T.C. …………..  KAYMAKAMLIĞI

 (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


Şikayet Eden :

Adres :

E- Posta&Telefon :

Şikâyet edilen :

Adresi :

Şikayetin parasal değeri :

Şikayetin tarihi :


Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… – TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)


Açıklamalar:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde ………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.


2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )


3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)


4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.


Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde).


5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.


Sözleşmede;


a) Tüketici kredisi tutarı,


b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,


c) Yıllık faiz oranı,


d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların


ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,


e) İstenecek teminatlar,


f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,


g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,


Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan


………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.


6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince


hakem heyeti yetkisindedir.


7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.


Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,

posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.


İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin

tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)


2015 yılında konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl olacak?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com