Konya Çeltik'te satılık 76 dükkan!

Konya Çeltik'te satılık 76 dükkan!Çeltik Belediye Başkanlığı, Konya Çeltik'te yer alan 76 adet dükkanı satışa çıkardı.


Çeltik Belediye Başkanlığı, Konya Çeltik'te yer alan 76 adet dükkan için satış ihalesi düzenliyor. Söz konusu ihale 9 Ağustos, 10 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

T.C
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapunun Çeltik İlçesi Selçuk mahallesinde 28-28-F-M paftasında 161 ada 28 parselde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen sanayi dükkânları ve oto galeri dükkânları için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Çeltik Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.
* Sosyal mesafe kurallarına uyularak oturma planı yapılacaktır.         
1-İhaleye katılmak için gerekli belgeler :
A.   Gerçek Kişiler;
a.  İkametgah belgesi.
b.  T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c. Gerçek kişiye ait adli sicil kayıt belgesi.
d.  İhaleye ait geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
e.  Kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.
f. Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.
g. Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi.

Konya Çeltik

B.   Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve halen faaliyette olduğuna dair 2021 yılı içinde alınmış belge.
c.  Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
d. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi.
e.  Tüzel kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.
f.  Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.
C.   Ortak girişimler;
a.Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
2-Ortak Hükümler;
a-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle satın alınır.
b-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
c- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
d- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
e-Satılacak sanayi dükkanları ve oto galeri dükkanları taşınmaz niteliği, ada no, parsel no, bağımsız bölüm no, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.
f-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.
g-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
h-İhale katılım şartı olan geçici teminatın ve dosya tesliminin;
h.1-A, B,C,D,E Bloklar için 09.08.2021 tarihi saat 12:00’a kadar,
h.2-F,L,M,N Bloklar için 10.08.2021 tarihi saat 12:00’a kadar,
h.3-O,G,K Bloklar ve Oto Galeri Dükkanları için 11.08.2021 tarihi saat 12:00’a kadar,
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BLOK İSMİBLOK NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NONİTELİĞİBAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI (m²)BRÜT ORTAK ALAN (m²)TOPLAM BRÜT ALAN (m²)MUHAMMEN BEDELİ   (-TL)GEÇİCİ TEMİNATI (-TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
A Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     198.000,00          6.000,00  09.08.202113:00
A Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     198.000,00          6.000,00  09.08.202113:10
A Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     198.000,00          6.000,00  09.08.202113:20
A Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     198.000,00          6.000,00  09.08.202113:30
B Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202113:40
B Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202113:50
B Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:00
B Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:10
B Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:20
B Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:30
C Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:40
C Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202114:50
C Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:00
D Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:10
D Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:20
D Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:30
D Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:40
D Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202115:50
D Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:00
D Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:10
E Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:20
E Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:30
E Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:40
E Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202116:50
E Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  09.08.202117:00
F Blok2381Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:00
F Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:10
F Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:20
F Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:30
F Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:40
F Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202113:50
F Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:00
F Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:10
L Blok2381Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:20
L Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:30
L Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:40
L Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202114:50
L Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:00
L Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:10
L Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:20
L Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:30
M Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:40
M Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202115:50
M Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:00
M Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:10
M Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:20
M Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:30
M Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:40
N Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202116:50
N Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202117:00
N Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202117:10
N Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202117:20
N Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202117:30
N Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  10.08.202117:40

O Blok

238

3
Bağımsız Bölüm+Dükkan
75,16

204,77

279,93
     193.000,00          6.000,00  
11.08.2021

13:00
O Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  11.08.202113:10
O Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  11.08.202113:20
O Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  11.08.202113:30
O Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     193.000,00          6.000,00  11.08.202113:40
G Blok2381Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202113:50
G Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:00
G Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:10
G Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:20
G Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:30
G Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:40
G Blok2387Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202114:50
G Blok2388Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:00
K Blok2381Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:10
K Blok2382Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:20
K Blok2383Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:30
K Blok2384Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:40
K Blok2385Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202115:50
K Blok2386Bağımsız Bölüm+Dükkan75,16204,77279,93     179.000,00          6.000,00  11.08.202116:00
Galeri Dükkanı2384Bağımsız Bölüm+Dükkan142,75468,02610,77     396.000,00         12.000,00  11.08.202116:10
Galeri Dükkanı2385Bağımsız Bölüm+Dükkan142,75468,02610,77     396.000,00         12.000,00  11.08.202116:20
Galeri Dükkanı2386Bağımsız Bölüm+Dükkan142,75468,02610,77     396.000,00         12.000,00  11.08.202116:30