Konya Karatay ve Selçuklu'da 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Karatay ve Selçuklu'da 4.5 milyon TL'ye satılık arsa!Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karatay Hacısadık Mahallesi, Selçuklu Sille Mahallesi'nde yer alan iki arsa toplam 4 milyon 500 bin TL bedelle 20 Ocak 2015 tarihinde ihale edilecek...


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi: Karatay

Mah.: Hacısadık

Pafta: 19NI20NIV

Ada: 19893

Parsel: 5

m²’si: 2.593,00

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: 8 Kat Blok Ticaret Sahası Plan Notu: 1) Blok üzerinde belirtilmiş daire sayıları maximumdur. 2) Zemin katları Ticaret olan blokların, zemin katta H:Net:5.50 m.dir.

Muhammen Bedeli: 2.750.000,00 TL

Geçici Teminat: 82.500,00 TL

Ödeme Şekli: Tamamı peşin

İhale Saati: 16.00İlçesi: Selçuklu

Mah.: Sille

Pafta: M28B09b1c

Ada: 32164

Parsel: 5

M2'si: 10.210,94

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Mesken Sahası. E:1.00 maxTaks:0.20 Hmax: Serbest

Muhammen Bedeli: 1.750.000,00 TL

Geçici Teminat: 52.500,00 TL

Ödeme Şekli: Tamamı peşin

İhale saati: 16.05

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 20.01.2015 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3. Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiş olup, KDV’den muaftır.

4. İsteklilerin, 20.01.2015 Salı günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a - Dilekçe,

b - Tebligat için adres beyanı,

c - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, TC Kimlik Numarası.

d - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

g - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

h - İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

ı - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

i - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

11824/1-1