Konya'da 4.7 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

 Konya'da 4.7 milyon TL'ye satılık 4 arsa!Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay ve Selçuklu'da yer alan 4 adet arsayı 5 milyon 746 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay ve Selçuklu'da yer alan 4 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 4 milyon 746 bin TL olarak belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 Konya

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 24.03.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:1/134 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi eski Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.  
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 24.03.2020 Salı günü en geç 12:30'a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat: 6/608 Selçuklu/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6/602 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres    : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6/608 Selçuklu/KONYA
b- Telefon   : 0332 221 14 92  İlan olunur.