24 / 05 / 2022

Konya Karatay'da 40.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Konya Karatay'da 40.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya Karatay'da yer alan 8 adet gayrimenkulü 40 milyon 763 bin TL bedelle satışa çıkardı.Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Konya Karatay'da yer alan 8 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 40 milyon 763 bin TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerden 1.ve 4. sıradakiler 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile diğer gayrimenkuller ise açık teklif usulü ile satılacaktır.
2-İhale 23.06.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye gireceklerin en geç 23.06.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 7. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
4-Gayrimenkullerin bedelleri;
Satılacak 1. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 4. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde, diğer gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %25 peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satılan gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.
5-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Konya Karatay da 40.7 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!

7-Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
8-Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
9-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Konya Karatay da 40.7 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!