Konya Selçuklu'da 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Selçuklu'da 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 28332 ada 2 parselde yer alan arsayı toplam 13 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 28332 ada 2 parselde yer alan arsa satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 13 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Konya Selçuklu da 13.5 milyon TL ye satılık arsa!

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi
dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhale, 24.08.2021 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64
Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5- İsteklilerin, 24.08.2021 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Ferhuniye Mah. Sultan Mesut Sok. No: 11/B Selçuklu/KONYA
adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra
gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden
sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

Konya Selçuklu da 13.5 milyon TL ye satılık arsa!

7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1.Dilekçe,
7.2.Tebligat için adres beyanı,
7.3.Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2. İmza beyannamesi,
7.4.Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret
Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mah.
Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6.Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter
tasdikli imza beyannamesi,
7.8.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban
hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat
mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8- Şartnamesi mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde
bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili: 4930-4932-4956