Konya Selçuklu'da 8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya Selçuklu'da 8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Konya Selçuklu'da 8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Konya Selçuklu'da yer alan arsayı satışa çıkardı.Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Konya Selçuklu'da yer alan arsayı 7 milyon 960 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 6 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında
gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyasında mevcut şartname
gereğince yapılacaktır.
(Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No: 2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/
Konya)
2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 - Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4 - Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü
peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5 - Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat
mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli
yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
7 - İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.