Köylüye imar cezası affı geliyor!

Köylüye imar cezası affı geliyor! Köylüye imar cezası affı geliyor!

AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve arkadaşlarınca verilen kanun teklifi ile mera, yaylak ve kışlaklar “yöresel ” yapı yapılması şartıyla tahsise açılırken, köylüye de imar cezası affı geliyor  AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve arkadaşlarınca verilen kanun teklifi ile mera, yaylak ve kışlaklar “yöresel ” yapı yapılması şartıyla tahsise açılırken, köylüye de imar cezası affı geliyor. Teklifle Bayındırlık Bakanlığı 'nın re 'sen imar planı yetkisinin kapsamı genişletiliyor.

TBMM Başkanlığı 'na sunulan teklifle, imar planı olmayan köylerde, okul, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmayacak. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenecek.

Köylerde yapılacak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapıların yanı sıra; bakkal, manav, berber ve köy kahvesi gibi yapılar için de inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacak. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekecek.

Meralara ‘yöresel ' yapı şartı

Köy yerleşik alan sınırları içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılan yapılardaki aykırılığın, verilen sürede giderilmesi halinde, tahakkuk etmiş cezalar dahil, verilen para cezaları uygulanmayacak.

Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımlarıyla, turizm merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar valilikçe tespit edilecek.

Bu yerlerin tahsis amacı değiştirilerek, Hazine adına tescilleri yapılacak. Tespit edilen alanların ot bedelleri ödenmeyecek. Bu araziler talep sahiplerine tahsis edilecek. İnşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemeyecek. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunlu olacak.
Vatan/şžebnem Hoşgör