Çukurova Balkon

KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yunus Kuştaş tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de Kartal, Cevizli Mahallesi, Karabük Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yunus Kuştaş tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 9 Eylül'de kuruldu. 


KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Madde 3 Şirket aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterecektir. Konusu ile ilgili olarak; a- Şirket her nevİ yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izolasyon işlerini yapabilir. b-Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendiekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale suretiyle yaptırabilir. c-Şirket her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapabilir. d- Şirket konusu ile ilgili mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mühendislik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak ve taahhüt etmek. e- Şirket resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapabilir ve satabilir. f-Şirket her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanal, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depoların inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı taahhüt ve taşeronluk hizmetleri verebilir. g- Şirket her nevi prefabrik tesisleri kurmak, hazır beton ve prefabrike yapı elemanlarının üretimini montaj ve izolasyon işlerini yapabilir. h-Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunabilir ihalelere girebilir, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve müşavirlik hizmetlerini verebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak gerek yurt içi ve gerekse yurtdışında hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir. Kurulan şirketlere iştirak edebilir. Mümessillikler alabilir, verebilir, bürolar ve şubeler açabilir. Kuracağı tesisler için konusu ile ilgili olan dış kredileri dâhili ve harici finansman kuruluşlarından ve işletmelerden temin edebilir ve bunun için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, amaç konusunu gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların temsilciliğini, acenteliğini, mümessilliğini ve distribütörlüğünü alabilir, işletebilir. Pazarlama araştırmaları yapabilir ve ürünlerini satabilir. Şirket, ayrıca sahip olduğu veya olacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları vegerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişinin borçları için gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek  rehin tesis edebilir / verebilir, kefil olabilir. Aval verebilir. Şirket her türlü gayrimenkul, her türlü araç, tesis, tesisat ve malzeme ile her türlü vasıta alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış fuar ve sergilere iştirak edebilir, teşvik ve kredilerdenyararlanabilir, markalar, patentler, know-howlar, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi maddi, fikri ve sınai haklar alabilir ve kiralayabilir, Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. 


KRN Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Cevizli Mahallesi, Karabük Caddesi, No:24/12.