Çukurova Balkon

KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Beşiktaş'ta Mustafa Sabuncuoğlu imzasıyla kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Beşiktaş'ta Mustafa Sabuncuoğlu imzasıyla kuruldu. 

KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Şirket elektrik,buhar,doğal gaz ve diğer Enerji ile ilgili her türlü enerji üretim tesisleri kurmak,işletmeciliğini ve bakımını yapmak,ürettiği enerjiyi elektrik ve buhar enerjisini satmak,bu konuda gerekli yatırımlar yapmak,elektrik enerjisi ve veya kapasitesinin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile iştigal etmek,toptan satış lisansı sahibi başka tüzel kişilerle iştirak ilişkisine girmek.Elektrik enerjisi ve veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,ithalat ve ihracat faaliyetini gerçekleştirmek için uluslararası enterkonneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletişim tesisi,trafo merkezi,şalt tesisi,otomasyon sistemleri,yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak,bu konu ile ilgili yatırımlar yapmak,özel ve kamu kurum ile kuruluşları tarafından,elektrik enerjisi ve kapasite satışı,kiralanması konularında düzenlenen ihalelere katılmak,arttırma ,eksiltmelere girmek,pay sürmek,teminat akçesi yatırmak,taahhütlerde bulunmak,ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak.Elektrik mühendislik hizmetleri yapmak.Projeler çizmek ve uygulama hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.Lisanssız elektrik üretim tesisleri kapsamında;Üretim tesisleri kurmak,elektrik enerjisi üretmek,üretilen enerji veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak.Lisanslı elektrik üretim tesisleri kapsamında Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü,Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu vs gibi ilgili kurumlardan gerekli izin onay ve lisanslar alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,elektrik enerjisi üretimi,üretilen enerji veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak.Ayrıca Güneşle faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santraları ve tesislerini yapmak veya yaptırmak.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık,kurul ve birimler nezdinde ve ilgili Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin,lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak,ilgili kanun yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak,edineceği müşterilerinin(toptan satış şirketleri,perakende satış şirketleri,perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler v.b.)elektrik,buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek,ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik,buhar üretmek.Üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket etmek,kojenerasyon,trijenerasyon tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek,her türlü enerji üretim tesisini satın almak,devralmak,satmak,devretmek veya başka suretle elden çıkarmak,enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihaleler açmak,Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur. a.Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri,gaz tribünleri,buhar kazanları,motorlar,jeneratörler,doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik ısı santralleri,enerji enstrümanları,filtreler,ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını iç ve dış ticaretini yapmak. b.Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama ,kömür yıkama,kireç hazırlama,filtre ve desülfirüzasyon sistem ve ünitelerinin imalatı,iç ve dış ticaretini yapmak. c.Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin,atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi ve imalatını yapmak. d.Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. e.Enerji üretim tesisleri,enerji iletim hatları,enerji dağıtım tesisleri,transformatör istasyonlarını tesis etmek,işletmek,kiraya vermek,devralmak,satın almak,ortak olmak ve kurulmakta olan bu tür tesislerin montajını yapmak ve yaptırmak.Elektrik enerjisi ticaretini yapmak.Her türlü elektrik ve elektronik aletler ve malzeme pazarlaması montajı yurt içinde ve yurt dışında ithalat ve ihracat yapmak veya bu konularda bayilikler almaya bayilikler vermeye yurt içinde  ve yurt dışında dilediği şartlarda bayilikler acenteler açmak açtırmak konuyla ilgili üretim amaçlı tesisler kurmak. f.Her türlü elektrik,alçak gerilim her türlü kuvvet ve aydınlatma tesisatlarını,orta gerilim ve yüksek enerji nakil hatlarını,alt tesislerini,dağıtım merkezlerini,enerji santrallerinin proje taahhütlerinde bulunmak montaj malzeme temini ile ilgili taahhütlerde bulunmak,her türlü zayıf akım otomasyon,alarm,yangın ihbar sistemlerinin proje malzeme temini ve montaj işlerini yapmak ve bu konuda her türlü taahhütlerde bulunmak,her türlü ve cins proje tesisat,elektrik,yol,kanal,harfiyat ,ablükasyon,komple tesis ve fabrika,montaj işlerini yapmak. g.Şirket yenilebilir enerji kaynaklarından hidrolik güneş rüzgar jeotermal nükleer biomass ile diğer sıvı katı gaz yakıtlar kullanarak elde edilen termik enerji ile çalışan elektrik santrallerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


KS Resources Yatırım Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres; LEVAZIM MAH.KORU SK.ZORLU CENTER 2/549 BEŞİKTAŞ