02 / 07 / 2022

Kudun Ticari Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kudun Ticari Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ozan Kudun tarafından kuruldu.Kudun Ticari Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ozan Kudun tarafından kuruldu.

Kudun Ticari Gayrimenkul Danışmanlık Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulü almak, satmak, kiraya vermek. Yurt içinde ve dışında başkalarına ait her türlü gayrimenkulü almak, satmak, kiraya vermek veya kiralanması alınması ve satılması amacıyla, pazarlanmasına aracılık etmek sureti ile emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunmak üzere gayrimenkul sahipleri ile süreli veya süresiz komisyonculuk anlaşması yapmak. Gayrimenkullerle ilgili; ekspertiz yapmak, ipotek, hak tesislerini veya fekkini yapmak, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmak, ifraz ve tevhit, trampa, cins değişiklikleri, hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), yapmak, aplikasyon, bölge imar planı çıkarmak, röperli kroki ve çap belgesi almak, vergi ve veraset işlemlerini yapmak, emlak beyannamesi düzenlemek, noterden satış vaadi ve kira akdi sözleşmeleri yapmak, elektrik, su, telefon, doğalgaz tesisi ile ilgili müracaatlarda bulunmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, danışmanlık hizmeti vermek. Siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, aracılık hizmeti vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Gayrimenkullerin iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak veya yapılmasına aracılık etmek, danışmanlık hizmeti vermek. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, Her türlü işyeri, sanayi siteleri, fabrika inşaatlarının taahhüt plan, proje ve dekorasyon işleri ile her türlü özel ve resmi kuruluşların projelerine talip olmak veya katılmak. İhalelerine katılarak inşaat taahhütlerinde bulunmak, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, her çeşit alt yapı ve kanalizasyon inşaatları, her çeşit yol ve tretuar, baraj, iskele, havuz, rıhtım, yeraltı ve havai hat inşaatları, taahhütlerinde bulunmak, yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak. Her türlü işyeri, sanayi siteleri, fabrika inşaatları ile resmi kurumlara ait inşaat işlerini üstlenerek yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak. Her türlü eski eserlerin restorasyon ve retitüsyonu ile bunlara benzer tüm inşaatları ve tadilatları yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak. Her çeşit modüler mutfak dolapları, banyo dolapları, mobilya, parke, kartonpiyer, duvar kağıdı ve diğer tüm dekorasyon uygulaması ve malzemelerinin ithalatı, ihracatı ve toptan alım satımını yapmak. Her çeşit inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri; alüminyum profil, kompozit panel, her türlü doğal ve yapay taş, inşaatta kullanılan her çeşit katı ve sıvı boyalar, havuz kimyasalları ile izolasyon malzemelerinin ve inşaatların yapımında gerekli olan makine araç ve cihazları, tüm inşaat elemanlarının ithalatı, ihracatı, toptan alımı ve satımını yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri ve elektrik cihaz ve makineleriyle bunların sarf malzemelerinin (kablo, sigorta, şalter, trafo v.b. Gibi ) ve diğer argümanlarının toptan alım, satımı ve taahhüt işini yapmak. Her türlü kalorifer, buhar kazanları, doğalgaz sistem ve tesisatları ile bunların diğer argümanlarının ve tüm motor ve işler aksamalarını toptan alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında arazi değerlendirmesi konusunda mimarlık, mühendislik hizmetleri yürütmek her nevi plan ve projeleri hazırlamak teknik uygulama sorumlulukları almak. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller alabilir, satabilir veya kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, Üçüncü kişilere, finans kurumları ile bankalar verilmek ve her nevi işlemler ile ilgili olmak üzere her türlü ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezrinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü marka, patent, lisans ve mülkiyet haklarını elde edebilir, bu gibi hakları ilgili hakem ve şirket lehine tescil ettirebilir. Bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir. Bu gibi hakları her şekilde satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli her türlü malları ve araç, gereç ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından sağlayabilir. Konusu ile ilgili açılacak ihalelere ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.