Çukurova Balkon

Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kurtuluş Siso ve Levent Yıldız ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Vukala Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kurtuluş Siso ve Levent Yıldız ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Vukala Caddesi'nde kuruldu. 


Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1 Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılmak. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.   3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, camiiler, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak, almak ve kiraya vermek. 4-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi imalatını yapmak ve taahhüt etmek 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 12-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon ve planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.   14- Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar.   15- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16- İnşaat  işlerinde kullanılan her türlü inşaat malzemesi, yardımcı malzeme,  inşaat işi ile ilgili her türlü hammadde ve yarı mamullerinin ve inşaat işinde kullanılan her türlü tesis makine ve cihazın, sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17-Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihaleleri devrettiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. 18- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan, kamu ve iktisadi kuruluşlardan, banka ve özel finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin edebilir. 19- Yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği yapmak, lisans ve imtiyazlar gibi gayri maddi haklara iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek. 20- İştigal mevzuu olan faaliyetleri icabı, yurt içinde ve yurt dışında bürolar tesis etmek ve işletmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler almak ve sınai yatırımlar yapmak veya yatırımlara ortak olmak. 21- Şirket kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir.


Kule Endüstriyel İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Vukala Caddesi, 38/7