14 / 08 / 2022

Üsküdar İnvest İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Üsküdar İnvest İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Üsküdar’da 1 milyon TL sermaye bedeli ile İrfan Ayyıldız ve Mustafa Aktaş tarafından kuruldu.Üsküdar İnvest İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Üsküdar’da 1 milyon TL sermaye bedeli ile İrfan Ayyıldız ve Mustafa Aktaş tarafından kuruldu.

Üsküdar İnvest İnşaat Taahhüt Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat isleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı. 15- Şirket amacına ulaşabilmek için kendi ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin açısından şirket lehine ve aleyhine , kendi ve üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek , rehin kefalet ve diğer teminatları verebilir marka ihtira beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir, ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir. 16- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu, gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmündeki kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren isleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi Şirket isleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 17- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, üzerine bina inşa edebilir, ettirebilir, inşa ettiği binanın tamamını veya bir kısmını satabilir, kiralayabilir, Her türlü gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri pes edebilir. 18- Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 19- Kendi ihtiyacı için her türlü taşınmazı satın almak veya bizzat inşa ederek sahip olmak veya bunları kiralamak veya satmak bunlar üzerinde başkalarına terkin ve ipotek veya rehin almak her türlü teminatlı veya teminatsız yurt içinde veya yurt dışında istikraz mukaveleleri akd etmek ve banka veya sair müesseselerden krediler almak. 20- Şirket konuları ile ilgili her türlü islerde gerekli izinleri almak şartıyla kamu kuruluşlarının veya özel hukuk hükümlerine tabi gerçek veya tüzel kişilerin açtığı ihalelere girer ve gerekli tüm işlemleri gerçekleştirir.