Kültür ve Turizm Bakanlığı, imar planlarıyla ilgili yönetmelik çıkarabilecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, imar planlarıyla ilgili yönetmelik çıkarabilecek! Kültür ve Turizm Bakanlığı, imar planlarıyla ilgili yönetmelik çıkarabilecek!

TBMM Genel Kurulunda, Ekonomiye ilişkin ‘torba teklifi’nin 20 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle ilgili imar planlarının projelendirmelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek…Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 20 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin birinci bölümünde kabul edilen maddelere göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle, turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan, bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşullarıyla projelendirilmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dahil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Türk Standardları Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırma yetkisine sahip olacak. Bunların günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere Yönetim Kurulunca karar verilecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulacak.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar, bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek. Yatırımcı bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri, bakanlığın onayıyla yapılacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle, turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan, bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşullarıyla projelendirilmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

Kamuda en az 5 yıl görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020 tarihine kadar müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20'yi geçmeyecek.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin adı, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

İmar Barışı'na en çok başvuru Beykoz'dan yapıldı!