08 / 08 / 2022

Kuruçeşme'de 7 milyon TL'ye icradan satılık daire!

Kuruçeşme'de 7 milyon TL'ye icradan satılık daire!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan evi satışa çıkardı. Söz konusu kargir evin satış bedeli 7 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan evi 7 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 21 Ekim 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Kuruçeşme Mahalle/Mevki, 379 Ada No, 19 Parsel No, 135,43 yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev nitelikli taşınmazın Tamamı
Özellikleri: Satışa konu olan İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Kültür (tapuda Arnavutköy) Mahallesi, Nispetiye Caddesinde, tapunun 83 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 22.557,00 metrekare miktarlı kat mülkiyetli Akmerkez'de 245200/ 25600000 arsa paylı E3 Blok 12.kat (595) bağımsız bölüm numaralı büro; Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan dört bloktan ibaret Akmerkez'de E3 blokta bulunmaktadır. Akmerkez 4 katlı A.V.M, bloğu, 14 ve 17 katlı ofis bloğu, 23 katlı Recidance bloğundan meydana gelmektedir. Kapalı otoparkı, güvenliği, asansörü olan sosyal tesisli 1 .sınıf inşaat ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bir yapıdır. Satışa konu E3 blok 12.kat 595 bağımsız bölüm numaralı ofis, mimari projesine göre tek hacimli brüt 876,00 metrekare alanlıdır. Keşif sırasında yapılan tespitlere göre, yapılan işin gereklerine uygun olarak ara bölmeler ile ayrıldığı, yönetici odaları, ofis bölümleri, bekleme odası, lavabo, WC, mutfak, teknik birim hacimlerinin oluşturulduğu görülmüştür. Zemlnİerin granit, halı ve parke kaplı, duvarların sıvalt-boyalı, pencere doğramalarının alüminyum doğrama, iç kapıların cam ve ahşap kapılı olduğu görülmüştür. Taşınmaz, her türlü belediye ve sosyal İmkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere ve önemli arterlere yakın mesafede, civarın talep gören ticaret* konut alanında kalmaktadır. İstanbul Boğazı manzarası vardır. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Kırbaç Sokakta, tapunun 379 ada, 19 parsel Numarasına kayıtlı ve Kırbaç Sokaktan 19 dış kapı numarası alan I35,43m2 alana sahip bahçeli kargir ev vasıflı taşınmaz; Kuruçeşme Mahallesi, Kırbaç Sokak üzerinde 34 dış kapı numaralıdır. 10x13,50m. ebatında, tapu kaydında tamamı 135,43 metrekare alana sahip bahçeli kargir ev olarak kayıtlıdır. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal katlı bina B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Smıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, dış cephesi PVC kaplı bina olduğu tespit edilmiştir. Bodrum katta 2 oda, banyo-wc, kazan dairesi, depo, zemin katta 2 oda, banyo-wc, l.normal katta 4 oda, banyo- wc, 2.normal katta 3' oda, banyo-WC bulunmaktadır. Taşınmaz otelde çalışan personelin lojmanı olarak kullanılmaktadır, Seramik ve dökme mozaik zeminli, duvarları sıvalı-boyalı, pencere doğramaları pvc olan taşınmazın, dış kapısı demir, iç kapıları ahşaptır. Katları ortalama 104,00 metrekare alanlı olan taşınmaz toplam kapalı alanları itibari ile yaklaşık 416,00 metrekare alanlıdır. Rağbet gören İskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.

İmar Durumu: Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bıla tarih ve 115 sayılı imar durum belgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih, 2728 sayılı imar durum belgesine göre; Beşiktaş ilçesi. Arnavutköv Mahallesi. 83 ada. 1 parselin imar durumu: Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mahallesi, 83 ada, 1 parsel sayılı yer, "18.06.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekti Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama imar Planı kapsamında; binanın alçak çarşı kitlesine blok istikametlerinden 5.00m. çekilip 1 kat ilave edilerek, 01.09.1987 tarihli avan projeye göre uygulama yapılması şartı ile "Otel-Motel" alanında kalmakta iken 22.07.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Pfanı ve 07.02.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile otel-motel, avm yapılabilen OM (Turistlik Tesis Alanı) alanında" kalmaktadır. Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 379 ada. 19 parselin tapu kavdı: Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Kırbaç Mevkii, 379 ada, 19 parsel sayılı yer, "22.07.1983 onaniı 1/1000 Ölçekli Boğaziçi sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1384 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.