07 / 08 / 2022

Kuru Çeşme'de 10 milyon TL'ye icradan satılık ahşap ev!

Kuru Çeşme'de 10 milyon TL'ye icradan satılık ahşap ev!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuru Çeşme Mahallesi, 1709 ada, 121 parseldeki 238,89 metrekarelik ahşap evi 10 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuru Çeşme Mahallesi, 1709 ada, 121 parseldeki 238,89 metrekarelik ahşap ev 10 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 21 Ekim 2019 tarihinde saat 14:45'te gerçekleştirilecek.

İlan metni
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/629 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, KURU ÇEŞME Mahalle/Köy, 1709 Ada, 121 Parsel, 238,89 m2 Yüzölçümlü, Ahşap Ev Nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 1709 ada, 121 parsel, ahşap ev vasıflı yerin Arnavutköy Kuruçeşme Caddesine yakın mesafedeki Alay Emini Sok No:36 adresinde yer aldığı, bitişik nizam eski yapı dokusunun olduğu bölgede eski ahşap evlerin/kültür varlığı tescili bulunan yapıların, Koruma Kurulu kararı alınarak mevzuata uygun şekilde restorasyon suretiyle yenilendiği, kıymet takdire konu yerin de sit alanında öngörünüm bölgesinde kalıyor olması sebebiyle kısıtlı yapılanması olan bir mevkide yer aldığı ve buna göre de ancak tescilli yapılarda kontur gabari büyütülmesine izin verilmeksizin aynı kontur gabaride kalmak koşuluyla Koruma Kuruluna sunulan rölöve restorasyon ve restitüsyon projelerinin onayına ve karar alınmışını müteakip de yetki ve sorumluluk bölgesi gereği İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yürütülecek yasal mevzuat çerçevesinde de restorasyon projesinin onayı, akabinde de yapı ruhsatı alınmasının devamında yenilemeye gidilebildiği mevzuat gereğidir. Söz konusu yerde de bu yönde idari işlemlerin tesis edilerek yapı ruhsatı alındığı ve 2.grup eski eser yenilemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yerde bodrum kat + zemin kat + iki normal kattan ibaret ön cephesi ahşap malzeme giydirmeli, giyotin tarz pencere doğramalı, ahşap çift kanatlı giriş kapısına sokaktan merpen ile irtibat sağlanan bitişik nizam bina bulunduğu, muhtemelen rölövesi gereği de yapının bir bölümünün ise 1 normal katlı ve kapalı cumba şeklinde olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, ancak inceleme esnasında kapalı ve boş halde olması sebebiyle içerisinde inceleme yapılamamıştır. Bu nedenle yasal işlemlerin tesis edildiği Boğaziçi İmar Müdürlüğündeki imar işlem dosyasında mevcut onaylı projesi üzerinden inceleme yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Adı geçen müdürlükçe dosyaya iletilen yazıdan 06.08.2008 tarih 36 sayı ile "II. Grup Eski Eser Restorasyon Uygulama Ruhsatı" düzenlendiği ve bu ruhsata göre yapının tamamının 336,13m2 olduğu hususlarının belirtildiği anlaşılmaktadır. Buna göre tek bağımsız bölüm / konut fonksiyonuna göre projelendirildiği ve yapıldığı görülmektedir. Konum olarak çok değerli bir yerleşim bölgesinde yer aldığı ve kısıtlı yapılanma nedeniyle de mevcut eski eser restorasyonlarının önem kazandığı, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na tabi olmasının etkisiyle yeni yapılanma şansı olmayan bölgede böylece mevcut yapıların büyük değere sahip olduğu gözlemlenmektedir.
Adresi:Arnavutköy Kuruçeşme Caddesine yakın mesafedeki Alay Emini Sok No:36Beşiktaş / İSTANBUL
İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih 42967 sayılı yazısında; “...Söz konusu yerin imar işlem dosyasında yapılan incelemede, 06.08.2008 tarih 36 sayı ile “II. Grup Eski Eser Restorasyon Uygulama Ruhsatı” düzenlendiği ve bu ruhsata göre yapının tamamının 336,13m2 olduğu görülmüş olup, yazımız ekinde imar durumu ve 1/1000 ölçekli plan örneği gönderilmektedir.” Denildiği görülmektedir.
Kıymeti: 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : İstanbul İl kültür müdürlüğü 18/06/1991 T. Müz. 720/91 1277 05208 nolu yazısı dosyadadır. 02/07/1991 sayı 1083 ve istanbul il kültür müdürlüğü 24.01.1995 T. 00930 Nolu yz dosyadadır 10.02.1995 sayı 194 ve 2.grup korunması gerekli kültür varlığıdır 12/08/1996 sayı 1025 (dosyada) olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/629 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.