Kütahya Belediyesi'nden 24.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Kütahya Belediyesi'nden 24.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya'nın 2 mahallesinde bulunan 3 arsayı 24 milyon 145 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 25 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.


Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya'nın 2 mahallesinde bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedelleri ise 24 milyon 145 bin TL olarak belirlendi. 

Kütahya Belediyesi

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi/Günü/Saati: 25 Şubat 2021/Perşembe/Tabloda belirtilen saatlerde

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

Kütahya Belediyesi

4. Pazarlık Süreci:
a. İhale günü satılmayan DAİRE VE İŞYERLERİNİN; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2021 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
b. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
a. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
b. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık yüzde 9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
6-1) Gerçek kişiler için:
6-1) 1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
6-1) 2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
6-1) 3.2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
6-1) 4.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak teminat mektubu aslı,
6-1) 5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
6-1) 6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
6-2) Tüzel kişiler için: 
6-2) 1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi,
6-2) 2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
6-2) 3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
6-2) 4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
6-2) 5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
6-2) 6.2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
6-2) 7.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
6-2) 8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dahilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.