Kütahya Belediyesi'nden satılık 50 adet arsa! İhalesi 9 Ekim'de!

Kütahya Belediyesi'nden satılık 50 adet arsa! İhalesi 9 Ekim'de!

Kütahya Belediye Başkanlığı ticaret ce konut alanı imarlı 50 adet arsayı ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 9 Ekim'de yapılacak...


Kütahya Belediye Başkanlığı, ayrık nizam ticaret+konut alanı imarlı 50 adet arsayı satışa çıkarıyor. 

Mülkiyeti Kütahya Belediye Başkanlığı’na ait olan ve muhammen bedeli 1 milyon TL’den fazla olan arsaların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca açık/kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhale, Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda 9 Ekim 2018 tarihinde yapılcak. İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim etmeleri ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunmaları gerekiyor. 

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (ihaleye girebilme şartları) :
1.    Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2.    Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
3.    İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.    İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
5.    Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
6.    2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.    Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

 

Kütahya Belediyesi

Kütahya Belediyesi

Kütahya Belediyesi

Kütahya Belediyesi

Kütahya Belediyesi