12 / 08 / 2022

Kütahya Belediyesi'nden satılık 61 gayrimenkul!

Kütahya Belediyesi'nden satılık 61 gayrimenkul!

Kütahya Belediye Başkanlığı Merkez'e bağlı Parmakören Mahallesi'nde yer alan 61 adet arsayı satışa çıkardı. Kütahya Belediye Başkanlığı Merkez'de yer alan Parmakören Mahallesi'nde arsa nitelikli 61 taşınmaz için satış kararı aldı. 

İlan metni: 

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi
1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
1.1.Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,
1.2.Listede 3 ile 61 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2.İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  05 Ağustos 2021  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde
3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4.Pazarlık Süreci:
4.1.İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
5.ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır.
5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1.Gerçek kişiler için:
7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
7.2.Tüzel kişiler için:
7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
9.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

 Kütahya Belediyesi nden satılık 61 gayrimenkul!

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.NCinsiMahalleAda
Parsel
DurumuKDVMuhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1ArsaParmakören5018/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (12.665,02 m²)Var3.447.000,00103.410,0014.00
2ArsaParmakören5017/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (12.029,58 m²)Var3.357.000,00100.710,0014.01
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
3ArsaParmakören5014/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (6.495,00 m²)Var1.814.000,0054.420,0014.02
4ArsaParmakören5007/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var148.000,004.440,0014.03
5ArsaParmakören5007/2Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var135.000,004.050,0014.04
6ArsaParmakören5007/3Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var135.000,004.050,0014.05
7ArsaParmakören5007/4Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,28 m²)Var135.000,004.050,0014.06
8ArsaParmakören5007/5Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var135.000,004.050,0014.07
9ArsaParmakören5007/6Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var135.000,004.050,0014.08
10ArsaParmakören5007/7Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var135.500,004.065,0014.09
  11ArsaParmakören5007/8Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)Var137.500,004.125,0014.10
12ArsaParmakören5007/9Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,33 m²)Var145.000,004.350,0014.11
13ArsaParmakören5007/11Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,37 m²)Var157.000,004.710,0014.12
14ArsaParmakören5007/12Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,45 m²)Var145.000,004.350,0014.13
15ArsaParmakören5007/13Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,44 m²)Var137.500,004.125,0014.14
16ArsaParmakören5007/14Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,50 m²)Var136.000,004.080,0014.15
17ArsaParmakören5007/15Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,54 m²)Var135.000,004.050,0014.16
18ArsaParmakören5007/16Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,49 m²)Var135.000,004.050,0014.17
19ArsaParmakören5007/17Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,16 m²)Var135.000,004.050,0014.18
20ArsaParmakören5007/19Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,19 m²)Var135.000,004.050,0014.19
21ArsaParmakören5013/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var150.000,004.500,0014.20
22ArsaParmakören5013/2Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var138.000,004.140,0014.21
23ArsaParmakören5013/3Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var137.000,004.110,0014.22
24ArsaParmakören5013/4Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var137.000,004.110,0014.23
25ArsaParmakören5013/5Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var137.000,004.110,0014.24
26ArsaParmakören5013/6Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var146.000,004.380,0014.25
27ArsaParmakören5013/7Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,89 m²)Var136.500,004.095,0014.26
28ArsaParmakören5013/8Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,89 m²)Var136.500,004.095,0014.27
29ArsaParmakören5013/9Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var146.000,004.380,0014.28
30ArsaParmakören5013/10Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var136.500,004.095,0014.29
31ArsaParmakören5013/11Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var136.500,004.095,0014.30
32ArsaParmakören5013/12Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var136.500,004.095,0014.31
33ArsaParmakören5013/13Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var138.000,004.140,0014.32
34ArsaParmakören5013/14Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)Var150.500,004.515,0014.33
35ArsaParmakören5019/1Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var148.500,004.455,0014.34
36ArsaParmakören5019/2Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.35
37ArsaParmakören5019/3Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.36
38ArsaParmakören5019/4Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.37
39ArsaParmakören5019/5Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.38
40ArsaParmakören5019/6Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (547,16 m²)Var148.000,004.440,0014.39
41ArsaParmakören5019/7Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.40
42ArsaParmakören5019/8Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.41
43ArsaParmakören5019/9Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.42
44ArsaParmakören5019/10Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.43
45ArsaParmakören5019/11Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.44
46ArsaParmakören5019/12Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.45
47ArsaParmakören5019/13Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.46
48ArsaParmakören5019/14Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.47
49ArsaParmakören5019/15Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (536,18 m²)Var159.500,004.785,0014.48
50ArsaParmakören5019/16Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (518,52 m²)Var155.500,004.665,0014.49
51ArsaParmakören5019/17Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (501,28 m²)Var135.500,004.065,0014.50
52ArsaParmakören5019/18Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.51
53ArsaParmakören5019/19Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var135.000,004.050,0014.52
54ArsaParmakören5019/20Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (499,67 m²)Var135.000,004.050,0014.53
55ArsaParmakören5019/21Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,39 m²)Var135.000,004.050,0014.54
56ArsaParmakören5019/22Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,44 m²)Var135.000,004.050,0014.55
57ArsaParmakören5019/23Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (518,87 m²)Var140.500,004.215,0014.56
58ArsaParmakören5019/24Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (626,06 m²)Var169.500,005.085,0014.57
59ArsaParmakören5019/25Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.58
60ArsaParmakören5019/26Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var139.500,004.185,0014.59
61ArsaParmakören5019/29Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)Var148.500,004.455,0015.00

 

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.