06 / 07 / 2022

Kütahya'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kütahya'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de yer alan gayrimenkulü 5 milyon 552 bin 896 TL bedelle satışa çıkardı.Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 552 bin 896 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan 1 pafta, 730 parsel no.lu, 6.941,12 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Sanayi Alanı” olan taşınmaz muhammen bedeli 5.552.896,00 TL, geçici teminat miktarı 1.110.579,20 TL’den 15/06/2020 tarihinde saat 10.40’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.