Kütahya'da 7 milyon 500 bin TL'ye satılık arsa! 

Kütahya'da 7 milyon 500 bin TL'ye satılık arsa! 

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alayunt mahallesi, 3264 ada, 150 parseldeki arsayı 7 milyon 500 bin TL bedel ile satışa çıkardı. Satışa konu olan arsanın ihalesi kapalı teklif usulü ile yapılacak...


Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından, Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alayunt mahallesi, 3264 ada, 150 parseldeki arsa 7 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarıldı. 

İlan metni:
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1.Mülkiyeti Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait ve Belediyemize tahsisli ilimiz Alayunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı 62.821,67 m2 yüzölçümlü Arsa’nın 02.02.2019 tarih-30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başkalarına Devir” başlıklı 61’inci maddesine istinaden Belediye olarak haklarımızın devri işi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2.İhale Tarihi / Günü / Saati: 10 Mart 2020 / Salı / 14:00
3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4.Pazarlık Süreci:
İhale günü talipli çıkmaması durumunda kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
5.Muhammen Bedel/Geçici Teminat Bedelleri:
a.Muhammen Bedel: 7.500.000,00 TL + KDV
b.Geçici Teminat Bedeli: 225.000,00 TL
c.İhaleyi alan, ihalede belirlenen bedelden ayrı olmak üzere Kütahya OSB’ye 251.286,68 TL + KDV (%18) Arıtma Tesisi Katılım Bedelini peşin olarak ödeyecektir.
6.Ödeme Şekli ve Şartları:
a.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.
b.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
*Vadeli ödemelerde, en az %50’si peşin ödendikten sonra geri kalan kısmın vade farkı ile birlikte hesaplanarak süresiz teminat mektubu verecektir.
*Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.
7.İmar Durumu:
Organize Sanayi Bölgesi Alanı E=0,70 - Yençok=Serbest
8.İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
a.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b.Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
c.İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
d.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
e.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
f.2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
g.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin 54’üncü maddesinde belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisleri yapmayacağına dair taahhütname,
h.Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).
Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ