25 / 09 / 2022

Linartech Modelleme Anonim Şirketi kuruldu!

Linartech Modelleme Anonim Şirketi kuruldu!

Linartech Modelleme Anonim Şirketi 27 Şubat 2015'te, 50 bin TL sermaye bedeli ile Bahçelievler Yenibosna Sanayi Caddesi'nde, Ahmet Haluk Eren Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.Linartech Modelleme Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 2015'te, hmet Haluk Eren Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Linartech Modelleme Anonim Şirketi iş konusu;3 Boyutlu lazer cihazlari ve teknolojileri vasitasiyla hassas olcum yapilmasi ve nokta bulutu veri toplanmasi, nokta bulutu verilerinin degerlendirilmesi ve modellenmesi sayesinde tersine muhendislik ve 3 boyutlu modelleme cozumlerinin olusturulmasi her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.   Şirket yukarıda sayılan maddelerle ilgili olarak dâhili ticaret, ithalat, ihracat, İmalat pazarlama, müşavirlik, etüt, proje araştırma teknik kontrollük, mümessillik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk, temsilcilik, danışmanlık, taşeronluk yapabilir. Bayilik verebilir uzun orta ve kısa vadeli her türlü iç ve dış krediler alabilir. Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir  Şirket uğraşı alanına giren bu işleri gerçekleştirebilmek için;            A)  Şirket ortak alabilir bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir v eortak alabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir yerli veya yabancı şirket ve veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli şahıslarlar ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir istikraz mukavele ve muamelelerini yapabilir. B)  Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları patentleri teklif hakları alameti farikaları teknik yardım ve ruhsatları ticaret unvanların markaları işletme haklarını imtiyazlarını markaları ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir iktisap edebilir devredebilir teminat olarak gösterebilir sair hukuki tasarruflarda bulunabilir maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir bu bentte sayılan genel hak ve kıymetlerin kendi namına tescilini talep edebilir kullanabilir . C)  Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler kurmak, hizmet, acentelik, mümessillik, taahhüt, komisyonculuk ve distribütörlük gibi şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği sözleşmeleri yapmak. Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, müşavirlik ve bayilikler alabilir, komisyonculuk yapabilir, bütün bu hak ve menfaatleri üçüncü şahıslara devredebilir. D) Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir. Gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. İnşaat yapabilir bunları gerektiğinde satabilir. Bu gayrimenkuller arsa ve arazi ise bunların parselasyonu ifraz ve tevhit işlemlerini irtifak, cins tashihi işlemlerini yapabilir ve kat mülkiyeti tesis edebilir şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü mülkiyetten gayri ayni haklar ipotek tesis edebilir. Ayni ve şahsi kefalet ve teminat ve garanti verebilir. Şirket alacaklarından dolayı başkasına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine İpotek alabileceği gibi başkasının borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirkete ait gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, müteselsil kefil olabilir.  Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ve sair varlıkları teminat göstererek istikrazda bulunabilir. E)  Şirket maksat ve mevzuunun gayesi için gayrimenkul ve her türden taşıt araçları ve makine ekipmanı satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir

Geri Dön