12 / 08 / 2022

Majoris Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Yatırım Ve Hizm.Anonim Şirketi kuruldu!


Majoris Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Yatırım Ve Hizm.Anonim Şirketi bugün Bahçeliveler'de 1 milyon TL sermaye bedeli Recep Gülenç tarafından kuruldu. Majoris Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Yatırım Ve Hizm.Anonim Şirketi bugün Bahçeliveler'de 1 milyon TL sermaye bedeli Recep Gülenç tarafından kuruldu. 

Majoris Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Yatırım Ve Hizm.Anonim Şirketi konusu:
1. Yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi konusunda her türlü projeler geliştirilmesi ve uygulanması ile donanımları dahil olmak üzere fotovoltaik tesislerinin ve yenilenebilir enerji kazanımına yönelik diğer tesislerin kurulumu, bakımı, alım satımı, ithalatı, ihracatı, işletilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, finanse edilmesi ve projelendirilmesi, 2. PV panelleri ve bunlar için gerekli tüm ekipmanların ithalat ve ihracatı, 3. Tarla ve çatılara PV tesisleri kurulumu ve işletilmesi, 4. Anahtar teslimi PV tesisleri kurulması, üçüncü şahıslara teslim edilmesi, PV tesislerinde (G.E.S.) elektrik üretilmesi ve üretilen elektriğin satımı, 5. Yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi konusunda danışmanlık hizmetlerinin sunulması, 6. Elektrik satımı konusunda ruhsatlar alınması ve üretilen elektriğin kurum ve kuruluşlara satılması, 7. Şirketin amaç ve konusuna giren her türlü pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 8. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Petrol Kanunu ve bunlara dair mevzuat gereğince her türlü faaliyet ve eylemde bulunulması, 9. Yatırım teşvik belgesi çerçevesinde ithalat ve ihracat yapılması, geçici süreli belgelerle yediemin olarak ithalat ve ihracat yapılması. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.