Malatya Yeşilyurt'ta 3.9 milyon TL'ye satılık otopark!

Malatya Yeşilyurt'ta 3.9 milyon TL'ye satılık otopark!Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İnönü'de bulunan bodrum otoparkı satışa çıkardı. Söz konusu otoparkın satış bedeli 3 milyon 957 bin 864 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi ve Yeşilyurt İlçelerinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz mallar aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

3 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri 50,00 TL. (elli) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

6 - İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7 - Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz mal satış bedeli 30 güne kadar ödenecektir. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.

8 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.Sıra No: 1

İlçe:Yeşilyurt

Mah. Köy: İnönü

Ada: 3788

Parsel: 1

Parsel Alan:6.596,44 m²

İmar Durumu Cinsi:Blok Nizam E=2.20 Hmax=24.50 Bodrum Otopark

Geçici Teminat (TL):118.736,00 TL

Tahmin Edilen Bedel:3.TL

İhale Tarih ve Saati: 27/08/2015- Saat:14:30


İlan olunur.