Manisa Akhisar'da 4 milyon TL'ye satılık iş yeri!

Manisa Akhisar'da 4 milyon TL'ye satılık iş yeri! Manisa Akhisar'da 4 milyon TL'ye satılık iş yeri!

Akhisar Belediyesi, Manisa Akhisar Reşatbey mahallesinde yer alan iş yerini satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 10 Eylül'de gerçekleştirilecek.Akhisar Belediyesi, Manisa Akhisar Reşatbey mahallesinde yer alan iş yerini 4 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.


Manisa İli Akhisar Belediyesinden:
Manisa İli Akhisar İlçesi Reşatbey Mahallesi 1545 ada 1 nolu parsel A Blokta bulunan 2 numaralı 2.820,00m2’lik bağımsız bölüm, 4.000.000,00 TL muhammen bedelli 120.000,00 TL geçici teminatlı iş yeri, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dâhilinde “açık teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Akhisar Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale 10/09/2019 Salı günü saat 14.00’da İnönü Mahallesi 15 Sokak No:59 Akhisar/Manisa adresindeki Akhisar Belediyesi hizmet binası 2.kat Encümen
Salonunda, Akhisar Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. a-Dilekçe, b-Nüfus Sureti, c-Geçici Teminatın yatırıldığına dair
makbuz, d-Vekaleten iştirak ediyorsa, Noterden tasdikli vekaletname, e-İkametgah Belgesi, Türkiye de tebligat için adres göstermesi gerekmektedir.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 09/09/2019 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ihale evraklarını teslim etmeleri gerekir. Teklifler posta ile gönderilemez. Akhisar
Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve
Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedeli ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar İhale Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Akhisar Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.