Marmara Ereğlisi Yeğen 1 tatil sitesinde 188 bin TL'ye satılık konut!

 Marmara Ereğlisi Yeğen 1 tatil sitesinde 188 bin TL'ye satılık konut!  Marmara Ereğlisi Yeğen 1 tatil sitesinde 188 bin TL'ye satılık konut!

Marmara Ereğlisi Yeğen 1 tatil sitesinde bulunan konut 188 bin TL'ye satılacak. Satış, 27 Ağustos Pazartesi günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacak

İlan şöyle;


T.C. MARMARA EREĞLİSİ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2011/22 Satış.


GAYRİMENKULUN CÎNSl, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI


TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, İkizpınar ve Radar Mevkii, 26 Pafta, 4720 Parsel sayılı, 306 m2 arsa cinsli taşınmaz satışa sunulmuştur.


TAŞINMAZIN HALI HAZIR DURUMU: Taşınmaz Yeğen 1 tatil sitesinin içinde yer almaktadır. Bakımlı ve güzel bir tatil sitesi olup, içinde sosyal tesisleri mevcuttur. Sitenin alt ve üst yapısı tamdır. Tatil sitesi deniz ve ana asfalt arasında yer alır. Görünüm itibarıyla albenisi olan bir tatil sitesidir. Tabanda 62,00 m2 olan yapı zemin+1 normal+çatı katından oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 186 m2’dir. Her katında geniş ve uzun balkonları vardır. Dış cephesi mozaik kaplıdır. Etrafı tel çit ile çevrilidir. Yapı, Bayındırlık İskân Bakanlığı’nın 2011 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III. Sınıf A grubu yapılara girmektedir.


İMAR DURUMU: Marmara ereğlisi Belediye Başkanlığından; Bulunduğu Mahalle: Dereağzı Mah. Sokağı: 4056 Sok., TAKS%: 0.20, KAKS%: 0.50, İNŞAAT NlZAMI: A, BlNA YÜKSEKLİĞİ: 9.50, BlNA DERİNLİĞİ: Kroki, ÖN BAHÇE MESAFESİ: 5, YAN BAHÇE MESAFESİ: 3, ARKA BAHÇE MESAFESİ: h/2 olarak imar durumunun mevzuata uygun olduğu bildirilmiştir.


TAKDİR EDİLEN KIYMETİ: 187.787,00 TL.

TAŞINMAZIN SATIŞ GÜN VE SAATLERİ:


Birinci satış gün ve saati: 27.08.2012 tarihinde saat: 14.00-14.10 arasında;

ikinci satış gün ve saati: 06.09.2012 tarihinde saat: 14.00-14.10 arasında;


SATIŞ ŞARTLARI:


1.Satışlar yukarıda tayin edilen gün ve saatlerde MARMARA EREĞLİSİ İCRA MÜDURLÜ- ĞÜ’NDE açık arttırma sureli ile yapılacaktır. Birinci arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranının taahhüdü baki kalmak şartı ile tayin edilen aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile %40’m üstünde en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.


2.Arttırmaya katılacakların, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. TELLALİYE, TAPU SATIM HARCI VE BİRİKMİŞ VERGİLER SATIŞ BEDELİNDEN ÖDENİR. İHALE, DAMGA VERGİSİ, TAPU ALIM HARCI VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNDA BELİRTİLEN ORANDA ALICIYA AİTTİR. AYRICA TAHLİYE VE TESLİM GİDERLERİ İHALE ALICISINA AİT OLACAKTIR.


3.İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4.Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İlK.130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Taşınmaz kendisine ihale edilen kimse süresinde parayı vermezse ihale kararı iptal edilerek, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedel ile almaya razı olursa ona; razı olmaz veya bulunmaz ise hemen arttırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129. maddedeki hükümlere uyması şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale edilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedellerini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri tüm bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkları ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsil mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5.Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-mak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur.


7.Uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin IİK. 138 md. cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda ilgililerin satışı takip ederek İİK.142. md. göre, şikâyet veya itirazları olanların bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri IİK. 83, 100, 142, 151, MK. 789, 777. md. göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.


8.Satış ilanı ilgililerin Memis, dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, tebligat yapılamayan ilgililere işbu satış ilanının İİK’nin 127. md. gereğince İLANEN TEBLİGAT ye¬rine kaim olacağı ilan olunur.10.05.2012

BN:36659


İlan için tıklayın