16 / 08 / 2022

Meges Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Meges Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de Celalettin Gönültaş ve Abdrrahim Metin ortaklığında kuruldu.Meges Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sancaktepe'de Celalettin Gönültaş ve Abdrrahim Metin ortaklığında kuruldu.

Meges Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: ENERJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak yenilenebilir enerji ve diğer enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. b. Her türlü güneş enerjisi malzemeleri, güneş enerjisinden elektrik üretme, güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri ve bunların üretimini, taahhüdünü bakım ve onarımını yapmak. Bunlarla ilgili yedek parçalarını temin etmek, güneş kolektörleri, güneş enerji sistemlerini kurmak, tesis etmek, işletme ve bu ürünlerle ilgili, makinelerin sarf malzemelerinin ticaretini pazarlamasını, montajını, ithalatını, ihracatını satış ve uygulamasını yapmak. c. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. d. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. e. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. f. Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. g. Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. ğ. Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak, montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek. h. Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. ı. Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar. i. Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapar. j. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. k. Enerji üretmek, konusu ile ilgili tasarım yapmak, elektrik enerjisi üretmek, temiz enerji üretmek, yenilenebilir enerji üretmek, sürdürülebilir enerji üretmek, güneş enerjisi üretmek, enerji verimliliği üretmek, konusu ile ilgili tasarım yapmak. l. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. m. Elektrikli araç şarj istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.