Çukurova Balkon

Melikgazi Belediyesi, sel felaketinde zarar gören köprüleri yeniletecek!

Melikgazi Belediyesi, sel felaketinde zarar gören köprüleri yeniletecek! Melikgazi Belediyesi, sel felaketinde zarar gören köprüleri yeniletecek!

Melikgazi Belediyesi, 20 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonucunda oluşan hasarların ardından köprülerin yenilenmesi için 25 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00 'da ihale yapacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Melikgazi Belediyesi, 20 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonucunda oluşan hasarların ardından köprülerin yenilenmesi için ihale başlattı. İhale; 25 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İhale sonrası iş 45 günde tamamlanacak.İHALE İLANI: 

KÖPRÜ VE BETON DUVAR YAPIMI MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 7129


TAŞKİN DERLERDE OLUŞAN HASARLARIN YENİLENMESİ, TAŞKİN DERE ÜZERİNDEKİ


KÖPRİLER VE BETON DUVAR YAPTIRILACAKTIR


MELİKGAZİ BELEDİYESİ 


20082014 TARİHİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ NETİCESİNDE TAŞKIN DERLERDE OLUŞAN HASARLARIN YENİLENMESİ, TAŞKIN DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRİLERİN VE BETON DUVAR İMALATLARININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 


sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/112731


1- İdarenin


a) Adresi : SEYİTGAZİ MAH. NUHNACİ YAZGAN CAD. NO:34 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ


b) Telefon ve faks numarası : 3522072140 - 3522223002


c) Elektronik Posta Adresi ; fen@melikgazi.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceğiinternet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 20/08/2014 TARİHİNDE MEYDANA GELEN SEL


FELAKETİ NETİCESİNDE TAŞKIN DERLERDE OLUŞAN HASARLARIN YENİLENMESİ, TAŞKIN DERE ÜZERİNDEKİ KÖPRİLERİN VE BETON DUVAR İMALATLARININ YAPILMASI İŞİ


Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SINIRLARI


c) îşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 ENCÜMEN SALONU MELİKGAZİ/KAYSERİ


b) Tarihi ve saati : 25.09.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 


düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malimüşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belneier ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işier ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A IX VE B III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK DİPLOMALARI BENZER İŞE DENK SAYILACAKTIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ adresinden satın 


alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahii250 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI 


KAYSERİ MERKEZ ŞUBE 07000030 NOLU HESABA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 


adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki 


iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından 


dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 FEN İŞLERİ KALEMİ MELİKGAZİ/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 


taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 


verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanı için tıklayın