Meram Küçükaymanas kentsel dönüşüm projesi ihalesi 2 Mayıs'ta!

Meram Küçükaymanas kentsel dönüşüm projesi ihalesi 2 Mayıs'ta! Meram Küçükaymanas kentsel dönüşüm projesi ihalesi 2 Mayıs'ta!

Meram Belediyesi tarafından Küçükaymanas Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihale ediliyor. Toplam 195 konutun yapılacağı inşaat için ihale 2 Mayıs'ta gerçekleşecek..


Meram Belediyesi, Küçükaymanas Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihale ediyor. Toplam muhammen bedeli 30 milyon 508 bin 380 TL olarak belirlenen inşaat işi için ihale 2 Mayıs'ta yapılacak.

Toplam alanı 29 bin 700 metrekare olan arsada en çok 10 katlı bina inşa edilebilecek. 195 konutun yer alacağı binanın emsale esas inşaat alanı toplamı 20 bin 913 metrekare olarak belirlendi.

KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Meram Belediyesinden:

1 - İHALE KONUSU

Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır. İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanına göre belirlenen muhammen bedeli (KDV Hariç) 30.508.380,00 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 110, 130 ve 155 m²’lik normal kat dairelerin artırılması suretiyle ihale edilecektir.

Not: 3065 sayılı kanunun17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2 - İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İli  :  KONYA

İlçesi    :  MERAM

Bölge  :  KÜÇÜKAYMANAS

Ada    :  41338

Parsel :  1

Toplam Arsa Alanı  :  29.700 m²

İnşaat Nizamı   :  MESKEN SAHASI (KONUT + TİCARET)

Emsal :  1.8

Yençok :  10 KAT

3 - İDAREYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI:

Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak konutların bilgileri;

Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı     :  20.913 m²

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı Toplamı    :  25.425 m²

Konut Sayısı Toplamı  :  195 Adet

4 - İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Konya İli, Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde bahsi geçen taşınmaz üzerine, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 34.590,00 m² olan 195 adet dairenin idaremize bırakılması kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Muhammen Bedel (KDV hariç)   :  30.508.380,00 TL.

                                                                        (OtuzmilyonbeşyüzsekizbinüçyüzseksenTürkLirası)

Geçici Teminat miktarı     :  915.251,40 TL.

                                                                        (DokuzyüzonbeşbinikiyüzellibirTürkLirasıKırkKuruş)

6 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

İhale dokümanı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat: 3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası)

7 - TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi     :  02.05.2018

Son Teklif Verme Saati       :  12.00

Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

İhale Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5   42010 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale Tarihi  :  02.05.2018

İhale Saati  :  16.30

9 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

b) Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,

c) Kanuni İkametgah Belgesi

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Geçici Teminat

g) Ortak Girişim Beyannamesi

h) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

i) Yer Görme Belgesi

j) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

10 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.