Mezitli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Mezitli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Mezitli Belediyesi, Tece Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 arsayı ihale ile satışa sunuyor. Satış ihalesi 6 Eylül'de gerçekleşecek..


Mezitli Belediye Başkanlığı tarafından Tece Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 641 bin 258 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Eylül'de yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 3 adet (arsa/konut) taşınmazdan 1 ve 2 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (açık artırma), 3 nolu sıradaki taşınmaz aynı kanunun 35/a bendine göre (kapalı zarf usulü) 06/09/2018 tarihinde Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 06/09/2018 günü saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Mezitli Belediyesi

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 - 1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2 - İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)

3 - %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

4 - İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.

5 - Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

6 - Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.

7 - Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

8 - Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

9 - 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

10 - 3 nolu ihale için teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)