Mezitli Belediyesi'nden sosyal tesis yapım ve kiralama ihalesi!

Mezitli Belediyesi'nden sosyal tesis yapım ve kiralama ihalesi! Mezitli Belediyesi'nden sosyal tesis yapım ve kiralama ihalesi!

Mezitli Belediyesi tarafından onaylanan projeye göre kiralayan tarafından sosyal tesis (öğrenci yurdu) yapılarak 10 yıl süre ile işletme ihalesi yapılıyor..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Mezitli Belediye Başkanlığınca onaylanan projeye göre kiralayan tarafından sosyal tesis (öğrenci yurdu) yapılarak 10 yıl süre ile işletme ihalesi yapılıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 7 Haziran günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekiyor. 


MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN PROJEYE GÖRE KİRALAYAN TARAFINDAN SOSYAL TESİS (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILARAK 10 YIL SÜRE İLE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre (kapalı zarf usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 07/06/2018 günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00’ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLİ   :  Mersin

İLÇESİ  :  Mezitli

MAHALLESİ  :  Akdeniz Mahallesi

CADDESİ / SOKAK  :  39713 Sokak

CİNSİ  :  Belediye Hizmet Alanı

YÜZÖLÇÜMÜ   :  905,34 m²

PAFTA/ADA/PARSEL  :  29.K.II.B/803/2

İNŞAAT MALİYET BEDELİ

(Projeye uygun)   :  2.888.401,64 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  :       86.653.00 TL

KİRA MUHAMMEN BEDELİ    :  İhale artışları: İnşaatın Yapı Kullanma İzni alınıncaya kadar olan süre için (Şartnamedeki sürede) aylık 6.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden, Yapı Kullanma İzni alındıktan sonra yıl tamamlanıncaya kadar aylık 10.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden ihale artışı yapılacaktır. Müteakip yıllardaki kira artışı şartnamede belirtildiği oranda yapılacaktır.

KİRA SÜRESİ    :  10 Yıl

İHALE TARİHİ VE SAATİ   :  07/06/2018 günü saat 14:40

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2 - İkametgâh belgesi (muhtar veya nüfus müdürlüğünden onaylı)

3 - %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

4 - İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.

5 - Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

6 - Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

7 - Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)

8 - Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

9 - 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

10 - Teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

 

pus